Групи деца - обект на специалната педагогика


Категория на документа: Педагогика
Югозападен университет "Неофит Рилски"
гр. Благоевград

Факултет по Педагогика

Катедра Педагогика

Реферат

На тема:

Групи деца- Обект на специалната педагогика

Проверил: доц. П. Терзийска
Проф. Напр. Педагогика
Втори курс, Първа група

Съдържание

Увод - Избрах да разработвам тази тема,защото за мен тя е най-интересна и привлекателна,тъй като ще ми даде възможност да се запозная със специфични особености на всички групи деца,които са обект на специалната педагогика.

1. Определение и същност на специалната педагогика .

2. Определение на аномално развитие и аномални деца .

3. Структура на специалната педагогика.

4. Обект на специалната педагогика .
- обект в тесен смисъл ;
- обект в широк смисъл ;

5. Групи деца- обект на специалната педагогика .

6. Специфични особености на групите деца .

- специфични особености на деца с умствена изостаналост ;
- специфични особености на деца със слухови нарушения ;
- специфични особености на деца със зрителни нарушения ;
- специфични особености да деца с езиково-говорни нарушения ;
- специфични особености на деца с невро-соматични нарушения ;
- специфични особености на деца с емоционално-поведенчески нарушения ;
- специфични особености на деца с множество нарушения ;

7. Заключение .

1. Определение и същност на специалната педагогика

Терминът "специална педагогика" е съчетание от две думи. Буквално означава "наука за аномалиите". Тя е интердисциплинарна наука за общите закономерности в психофизическото развитие на децата и възрастните със специални образователни потребности, които са различни в известна степен от другите, но притежават потенциал за развитие. Специалната педагогика е наука за основните закономерности във възпитанието, обучението, професионално-трудовата подготовка и реализация, корекцията, компенсацията, рехабилитацията на недостатъците, интеграцията и социализацията на децата и възрастните със специални образователни потребности.
Корекцията означава подобряване на определен вид нарушение.В специалната педагогика корекцията се разглежда като базисно понятие. В по-широк смисъл се говори за система за корекционната работа с лицата с нарушения, като се имат предвид разнообразни методи, форми, средства за въздействие : медицински, психологически, педагогически, социални и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Групи деца - обект на специалната педагогика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.