Формиране на самостоятелното учене


Категория на документа: Педагогика


Пример: Учителят и учениците уточняват съществените моменти на отделните рисунки. Избира се ученикът, който ще рисува първата рисунка, друг ученик втората и така нататък. Рисунките се залепят на картон последователно и така се създава един комикс от групата. Ако класът е по- голям учениците могат да се разделят на две или повече групи.

ВАРИАЦИИ ПО ЕДНА ИЗХОДНА ФОРМА

По дадена една или няколко изходни форми децата трябва да измислят предмети, които да я съдържат.

На учениците се предоставят няколко изходни форми, например: кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. Поставя им се задача да си харесат една от формите и да нарисуват възможно най- много предмети, в които тя да се съдържа. Например: кръг- слънце- цвете- човешка фигура и така нататък. На дъската се прави една колективна работа с форма, която не е предварително зададена за самостоятелна работа на учениците. При груповата работа се обсъжда задачата и неясните моменти, ако има такива.

За оценка учителят предлага разнообразни задачи, в които учениците оценяват работата на своите съученици и своите постижения и трудности в дейността. Те могат да се правят по дадени или избрани от децата критерии.

В процеса на работа учителят следи и оценява развитието на различни компетенции и качества на учениците. Това са самостоятелността, увереността, стремежът към постижения и самоутвърждаване, любознателността, желанието за работа в екип, стремеж за обмен на идеи, самооценяването и др.

Заключение

Самостоятелната работа е важно средство за активизиране мисловната дейност на учениците в учебния процес. Тя е онази ръководена дейност от учителя в мисленето и действията си за възприемане, усвояване и затвърдяване на учебния материал. Тя информира учителя за нивото на знанията, уменията и навиците на децата, за тяхното равнище, за да се внасят корекции в учебния процес.

Системното използване на самостоятелната работа в нейните най - разнообразни форми по време на уроците допринася за за повишаване качеството и трудността от една страна на знанията им, а от друга осигурява възможност за правилното протичане на мисловните операции: анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение и за коригиране на редица недостатъци в психическото им развитие. В процеса на изпълнение на самостоятелната работа у учениците се формират такива ценни качества като: инициативност, настойчивост, увереност в собствените сили и възможности, самоконтрол и адекватна самооценка.

Самостоятелната работа не е автоматично следствие от съществуване на обучението, а е резултат от предварително планирана и добре проведена дейност.

Използвана литература

1. Учебни програми за профилирана и задължителна подготовка в културно-образователна област.

2. Министерство на образованието и науката. (2007). Ключови компетентности. Европейска референтна рамка. София: Дирекция политика в средното образование.

3. Десев, Л. (1998). Педагогическа психология. София: Аскони-издат.

4. Цанова,Н.(2013) Помагало за педагогически специалисти

5. Родари, Дж., Граматика на фантазията С.,1986

Адрес за изпращане на курсовата работа: гр. София 1712, район Младост 3, пощенски клон 112, пощенска кутия 22, Проект "Квалификация на педагогическите специалисти" - Оценяване, за Илиана Огнянова Петкова

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Формиране на самостоятелното учене 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.