Формиране на самостоятелното учене


Категория на документа: Педагогика


П.Берон
Експерт-обучител: проф. д-р Ирена Георгиева Василева

Място на обучението: гр. Разград

Период на обучението: от 02.12.2013 г до 06.12.2013 г.

Дата на предаване на курсовата работа: 18.12.2013 г.

Парола за достъп:

Декларация: Декларирам, че след приключване на присъственото обучение получих 2 часа дистанционно консултиране чрез платформата за електронно обучение СИДО.

Педагогически специалисти:

име, презиме, фамилия
подпис
1.
Станка Неделчева Дамянова

2.
Бехидже Велиева Исмаил

3.
Елена Цонева Друмева

4.
Росица Николова НиколоваУвод

Ученето през целия живот е процес на непрекъснато, преднамерено придобиване на знания и умения; на "отваряне" за нови идеи, решения, умения, поведение. То е и крайният резултат на съвременната информационна грамотност и предполага възможности за учене на всяка възраст и в разнообразен контекст - не само чрез традиционните форми в институциите за образование и обучение, но и на работното място, в къщи, през свободното време. Процесът на учене протича на три паралелни нива - формално образование и обучение, неформално обучение и самостоятелно учене.

Същинска част на разработката

Според Европейската референтна рамка има осем ключови компетентности, чието овладяване подготвя учениците за живота им на възрастни и създава основата за бъдещо обучение и професионален живот. Те са равнопоставени помежду си, но не се развиват в еднаква степен в българското училище и причините за това са както институционални (действащите Държавни образователни изисквания, учебни програми, учебници; организацията на квалификацията на учителите и др.), така и личностни (свързани с нагласите и разбиранията на учители, родители, ученици).

Според една от тези компетентности ученикът трябва да придобие компетентността "умения за самостоятелно учене" (learning to learn).

В най-широкия смисъл на думата всяка самостоятелно изпълнена дейност без пряка намеса може да се определи като самостоятелна работа. Следователно към тази категория може да се отнесе цялата дейност на учениците, когато те изпълняват поставени от учителя учебни задачи.

За напредъка и усъвършенстването на едно дете от значение е то да взема съзнателно и дейно участие в учебната дейност. За тази цел не е достатъчно човек да изпълнява само възложените му задачи, но и да може да поема сам инициативи и да ги довежда до край. В този дълъг и сложен процес на учене това дете може да стане двигател на цялостния си живот. Без съзнателна и целенасочена дейност не е възможно достигане на по - високо ниво на знания. Обучението на човека е сложен и продължителен процес, който се осъществява в училище . Затова е разпределена и насочена цялата училищна работа. Основната ни задача в училище е да образоваме, доразвиваме, да изграждаме знания, умения и навици. Създаването на такива хора до голяма степен зависи от характера на урочната работа. За осъществяването на тази важна и отговорна задача е необходимо учителят непрестанно да подобрява и усъвършенства методите на своята учебно - възпитателна работа във връзка с последните постижения на науката и техниката. Тази задача произтича от характера на учебния процес, който се ръководи и направлява от учителя. Активизирането на учениците и създаването на интерес преподавания материал зависи от умението на учителя да организира учебната работа, да поставя правилно задачите, да изисква съответстваща на всяка възраст умствена дейност.

Когато учителят не успее да насочи учениците към самостоятелна и активна работа, сами да правят обобщения и изводи, учениците учат без необходимия интерес и напрежение, не усвояват новите знания и се оказват неподготвени да изпълняват зададените им домашни работи и практически задачи. Някои учители добросъвестно преразказват материала от учебника, сами привеждат и разясняват примери, а от учениците изискват само да възпроизвеждат преподавания им учебен материал, да изпълняват поставените им упражнения. При това положение в най - добрия случай се постига възпроизвеждаща активност. Резултатът от механическото заучаване на учебния материал е нетрайно усвояване на знанията. Учениците не умеят да ги прилагат в практиката и у тях не се развива инициатива за самостоятелност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Формиране на самостоятелното учене 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.