Фази на развитието на група и групова динамика


Категория на документа: ПедагогикаПУ"Паисий Хилендарски"
Педагогически факултет

Катедра "Педагогика и управление на образованието"
гр.Пловдив

Р е ф е р a т

Фази на развитието на група и групова динамика.Примерни стандарти в домове за деца лишени от грижа.

Изготвил:Елена Минкова
Фак.номер: 1206538005
Специалност :Мениджмънт на социално -педагогическата работа

Проверил : проф.дпсн Пламен Радев

гр.Пловдив 2013 г.
1.Фази на развитието на групата и групова динамика

Преди да заговорим за понятия като "развитие на група" и " групова динамика" първо трябва да си изясним какво е група.Водещата дефиниця за този термин е социална общност от хора, обединена около основата на признаци, които се отнасят до съдържанието на съвместно изпълнявана от тях дейност и характера на общуването им. Групата е структурирана съвкупност от индивиди, които си влияят взаимно един от друг. Тя удовлетворява потребностите им от сигурност и общуване и всъщност групата е преди всичко съвкупността от хора, които са във взаимодействиеедин с друг.Оттук се получава информация за ефектите от големината и състава на групата, степените на развитие на груповия живот, "лидерския стил" на работещия или работещите с групата и за извънредно силните начини, по които индивидите могат да бъдат повлияни от другите. Имам много начини, по които се формира група : тя може да се създаде спонтанно или планирано. Членовете могат да са се събрали свободно или да е приложена някаква степен на принуда и недоброволно включване . Може да има процес на внимателно, продължително планиране или може групата да се сформира много бързо с малък или никакъв период на подготовка .С понятието групов процес се обозначават отношенията в групата,разгледани като интеракция,продукт на взаимните влияния,протичащи непрекъснато в групата.В крайна сметка от всичко това следва , че няма значение как е създадена групата , последващият я групов процес ще бъде повлиян от нея. Груповата структура е съвкупност от съществуващите между членовете на групата връзки, които могат да са връзки както между няколко така и между всички участници.Груповите структури по специфичен начин се повлияват от характера на задачите и проблемите, които групата разрешава.Характерът на връзките в групата може да се променя според личностните особености на членовете на групата,груповите норми и ценности,промените в състава на групата,поставянето на нови типове задачи имного други.В групите се различава и разпределение на функции между участниците.Това от своя страна формира ролевата структура на групата.Ролята е набор от начини на поведение и изпълнявани функции,които изглеждат уместни и се реализират в определен социален контексти даже се смята, че с развитието на групата възниква потребност от нови роли. Хората често са генератори на нови идеи, но груповия процес на оценяването може да означава, че групата не е готова да поеме риск, и идеята да се трансформира в решение, гарантиращо преди всичко сигурността. Следователно докато групата дава ясни насоки и задачи за решение, реалната динамика на мненията и предложенията на членовете би могла забележимо да се отрази върху качеството и характера на взетото решение. На ефектите на груповата динамика се придава особена стойност,важна за социалното функциониране на хората. Груповата динамика представлява развитието на взаимоотношенията в групата.Тя се определя като комплекс от психосоциални взаимодействия между участниците в групата, отразяващи последователния цикъл на развитие или движение на групата във времето.Груповият процес е понятие близко по смисъл до груповата динамика.То характеризира процеса,определящ законите на поведението на индивидите в групата,определя се като "социалните и психичните сили" в групата.Процесът в групата се проявява в начина,по който във всяка група протича и се поддържа комуникацията в същността на групата и нейните членове. Това обосновава и ценността,която се приписва на собствения опит,придобит в групови интеракции.Развитието на отношенията в групата намира проявление в определени групови характеристики,процеси,качествени изменения.Такъв тип явления са груповата идентификация,социалната подкрепа в групата,ефективното ролево взаимодействие,груповата кохезия и други.Елементите на груповата структура са под влияние на развитието на отношенията в групата.Като част от процеса на развитие груповата динамика се влияе от няколко фактора отчитани,и направлявани с помощта на методите за формиране и водене на групата:
1) Влияние на груповия опит - Смята се,че груповият опит е универсален и естествено присъщ на всяко човешко същество. Опитът,придобит във всяка една група,оказва влияние върху поведението на личността в ситуации на взаимодействие.
2) Влияние на състава на групата - По-голямата численост на групата създава тенденция за образуване на подгрупи-диади,триади,субгрупи - когато групата е малочислена,тя престава да функционира като група
3) Влияние на поведението - Поведението на членовете на групи,заети с решаване на конкретни задачи,може както да способства за развитието на групата,така и да го затрудни. Мотивираното поведение,ориентирано към общогруповата цел подпомага развитието на груповите отношения.
4) Влияние на груповата идентификация - Основен фактор на груповата идентификация е съответствието между индивидуалните и груповите интереси.Тя се разглежда при анализ в три нейни съставни аспекта: когнитивен , афективен и поведенчески
5) Влияние на напускането и включването на нови членове - Напускането и присъединяването на нови членове "отваря" и "разширява" груповия процес,като създава нови ситуации и предполага нови отношения.Това стимулира адаптивното поведение на основния състав на групата,който бива поставян в променлива групова среда
Както всеки друг процес и този преминава през няколко стадий или фази на развитие. Целият процес като цяло има неравномерен,спонтанен,но и закономерен характер В процеса на изграждането и развитието на своите вътрешногрупови отношения събраните заедно хора преминават със свои темпове по специфичния път на изменението и съзряването им като група.В развитието си групата преминава през специфични противоречия,в които индивидуалности и връзки намират своите места и функции в цялостното групово тяло . Познаването на фазите,през които преминават малките групи и закономерностите на тяхното разгръщане,позволява на социалния работник да разбира по-добре груповите събития и да ги разглежда като необходими етапи в груповата еволюция. Съществуват няколко по-известни модела,предлагащи групово развитие и съзряване на груповите отношения в групата:
1) Модел на Хартфорд-Догрупови фази,Фаза на формиране на групата,Интеграция-фаза на реорганизационния синтез,Фаза на съхраняването,Приключващи фази;
2) Модел на Макаревич-предварителен етап,формиране на групови отношения,етап на конфликт,етап на консолидация,етап на ефективна работа;
3) Модел на Слуцки и Цапкин-адаптационна фаза,фрустрационна фаза,конструктивна фаза,реализационна фаза;
4) Модел на Кратохвил-ориентация и зависимост,конфликт и протест,развитие и сътрудничество,целенасочена дейност;
5) Модел на Макдермот-преминава през три фази

2.Примерни стандарти в домове за деца лишени от грижа

Домовете за деца, лишени от родителска грижа са единствените институции, които предлагат социално - педагогически услуги. В тях се настаняват деца, лишени от родителска грижа, от предучилищна възраст, които са сираци или не могат да бъдат отглеждани в собствените им семейства или както още ги наричат "деца в неравностойно социално положение" до навършване на пълнолетие, а при някои случаи до 20 - годишна възраст. Детските домове са социално - възпитателни институции, които предоставят качествени грижи на подрастващите възпитаници. Те са насочени към отглеждане, обгрижване, обучение, възпитание, интеграция, реинтеграция, социализация и ресоциализация на деца, лишени от родителска грижа. Създадени са да отглеждат и възпитават деца в неравностойно социално положение в среда и условия, максимално приближени до семейната обстановка, да спомагат за социалната адаптация и индивидуалното развитие на всяко дете, да подготвят възпитаниците си за пълноценна реализация в обществото. Децата, настанени в тези институции получават грижи и социални услуги в зависимост от потребностите си. Разработват се програми за отглеждането и възпитанието на децата, съобразени с възрастта и за всяко дете се изготвя индивидуален план за грижа. В тези институции се настаняват и деца със специфични нужди (увреждания), които се нуждаят от по - специален режим на отглеждане и възпитание. Домовете за деца, лишени от родителска грижа се ръководят от директор,който изпълнява функция по организацията и управлението на дома; функция по взаимодействие на социалното заведение с други организации и институции; възпитателна функция и функция по социализацията и ресоциализацията на децата при напускането им на институцията. Възпитателите са с придобита педагогическа правоспособност, т. е. учители. Те са основният педагогически субект, осъществяващ възпитателно взаимодействие с децата. Основни техни задължения са да опазват живота и здравето на децата; организират и ръководят възпитателната работа на децата; стимулират интелектуалното им развитие; водят личните дела на децата и съвместно с психолога да изготвят психолого-педагогическа характеристика на всяко дете; системно да повишават квалификацията си; участва в изграждането на здравно - хигиенни навици; култура на поведение и естетическо отношение у детето; осигуряват посредничество между детето,училището и заобикалящия го свят; подпомагат самоподготовката на детето, успешното му справяне с учебния материал и отстраняването на обучителни затруднения.
Примерни стандарти за работа( насоки за работа в домове за деца лишени от грижа)
- Приобщаване на детето към колектива на останалите деца,адаптирането му в новата за него среда.
- Изучаване индивидуалната специфика на детето - характер, интелект, навици, насоченост и др.
- Снемане на неврологичен и психо - педагогически статус.
- Изготвяне на психолого - педагогическа характеристика и изработване на индивидуален план за работа.
- Проучване на близкото обкръжение на детето - близки, приятели, родители, братя, сестри, учители, помощник възпитатели и отношението към детето и на детето към тях.
- Изследване на житейски проблеми на детето.
- Оказване на индивидуална помощ на детето при пропуски в основни дейности и занимания.
- Стимулиране на развитието на силните страни на детето.
- Изучаване личността на детето като единно цяло и в многообразните му връзки и взаимоотношения с другите около него.
- Изследване поведението на детето в групата, по време на игрова и други видове дейности.
- Разглеждане личността на детето в процеса на непрекъснато изменение и развитие.
- Непрекъснатата връзка и взаимодействие с екипа от учители и специалисти по отношение развитието на детето по всички направления

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фази на развитието на група и групова динамика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.