Етика в рехабилитацията


Категория на документа: Педагогика


Етика в рехабилитацията

Всички специалисти, които работят с ЛИЗ,трябва да се стремят да развиват пълния потенциал на всеки отделен човек.

Да насърчават и да поддържат високо ниво на компетентност и почтеност в практикуването на професията си.

Да участват в професионални дейности,в които се включват лица с интелектуални затруднения, техните семейства или други специалисти.

Да вземат обективни и професионални решения, практикувайки професията си.

Да се стремят да дадат тласък на знания и умения,свързани с образованието на лицата с интелектуални затруднения.

Да работят по стандартите и политиката на тяхната професия и длъжност.

Да се стремят да поддържат и допринасят за подобряване на законовите разпоредби и политики, регулиращи предоставянето на специално обучение и рехабилитация.

Да не одобряват и да не участват в неетични или незаконни действия, които нарушават професионалните стандарти.

Специалистите трябва да са ангажирани с прилагането на професионалния си опит, за да се гарантира предоставянето на качествена рехабилитация за всички лица с интелектуални затруднения.

Да се стремят да работят за:
- определяне и използване на методи за инструктаж и програми, които са подходящи за тяхната сфера на професионална практика
- подбор и използване на подходящи материали за инструктаж,оборудване и други ресурси, необходими за ефективното практикуване на професията си
- създаване на безопасна и ефективна среда, съобразена с индивидуалните потребности на всяко ЛИЗ
- използване на инструменти и процедури за оценяване, които не

дискриминират ЛИЗ по пол, възраст, етническа принадлежност,

сексуална ориентация или затруднения
- за пазване конфиденциалността на информацията, свързана със специфичното състояние на ЛИЗ.

Управление на поведението

Всички специалисти,които работят с дадено ЛИЗ, заедно с родителите или членове на семейството, се включват в интердисциплинарен екип, отговарящ за управление на поведението му.

Специалистите прилагат само онези дисциплинарни методи и поведенчески процедури, които не противоречат на достойнството на личността и основните човешки права на ЛИЗ.

Ясно определят целите и задачите за управление на поведението на ЛИЗ в индивидуалната програма за обучение. Справянето с поведенческите проблеми да съответства на правилата, установени от държавата.

Подкрепящи процедури

Специалистите трябва да се подготвят предварително за действия и техники, които могат да използват в последствие. Да са запознати с медикаментите, които ЛИЗ използва, да съдействат за приема им, ако са квалифицирани да правят това. Да разполагат с написани инструкции, в които се посочва целта на лекарствата, условията, при които може да се прилагат и възможните нежелани реакции. Трябва да имат координати на личния лекар и професионалната отговорност за своевременно вземане на решения.

Взаимоотношения с родителите

Специалистите трябва да се стремят да развиват отношенията с родителите, основани на взаимно зачитане на отговорностите в подпомагане на ЛИЗ.

Специалистите участват в разработване на ефективна комуникация със семейството, като се избягва специфична терминология.

Трябва да се използва основният език на дома,с цел достъпност.Ако е уместно,могат да се използват и други форми на комуникация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етика в рехабилитацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.