Държавно регулиране на образователната система в Испания


Категория на документа: Педагогика


ШУ М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т
" Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И "

Факултет "ФМИ"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по дисциплината "Икономика на публичния сектор"

на тема:

"Държавно регулиране на образователната система в Испания"

Изготвил: ................... Проверил: ..............
специалност: Икономика, IV курс доц. д-р Й. Йорданов

Шумен
2013 г.

Правна система и образование в Испания

Законодателната рамка, която регулира и ръководи испанската образователна система се състои от испанската Конституция (1978), биологичното действие на правото на образование (Lode, 1978) и Закона за устройството на държавното образование 2/2006, 3-ти май (Ley Organica Educación LOE 2006 ), който разработва принципите и правата, установени в него.

Испанската Конституция признава правото на образование като едно от основните права, които са публични и властта трябва да гарантира и осигури това право на всеки гражданин. Основния закон на образованието (на национално равнище) дава правна рамка, която да осигури и гарантира правото на образование (Автономните общности са в състояние да регулират адаптирането на този закон на техните територии).

Според Конституцията на Испания официалният език в Испания е Castellano, от което следва, че испанските граждани трябва да знаят езика и имат правото да го използват. Освен Castellano, съществуват и други официални езици, разпространени в отделни автономните области. Те са Catalán, Gallego, Valenciano и Euskera. В общностите, в които има и втори официален език освен Castellano, и двата езика са задължителни за преподаване на всички нива от образованието с изключение на университета. Употребата на езиците на автономните области варира в различните области в зависимост от разпространението на съответния език и от езиковата политика, която всяка област провежда.

Централното правителство запазва отговорността си за цялостното регулиране на образователната система, но от 1978г. по-голямата част от отговорността е прехвърлена на 17-те Регионални правителства (управляващи автономните области). Участието на обществеността в образованието е от голямо значение за испанската образователна система. Училищните съвети на държавни, регионални, местни равнища, както и на нивото на съответното училище, се създават, за да насърчават участието и съветването със социалните групи, включени в неуниверситетското образование. Държавният училищен съвет е националния орган за социално участие в основното планиране на образованието и консултиране по отношение на законопроектите или планираните наредби, предложени или обявени от правителството. Всяка държавно финансирана институция има училищен съвет, който е спомагащият орган за контрол и управление на институцията и различните сектори, които съставляват съответната образователна общност. Той се състои от управителния екип, представители на учители, ученици, родители, административния и обслужващ персонал, а в случаите на частните заведения, финансирани с държавни средства и представители на собствениците на заведенията.

Училищният съвет, наред с другите, има и следните функции:
- разрешава достъпа на ученици;
- одобрява бюджета;
- анализира функционирането и информираността за предложенията към образователните власти при назначаването или освобождаването на членовете на управленския екип от различните сектори.

Университетският координационен съвет е националния консултативен орган, отнасящ се до държавната роля във висшето образование. Освен това, всеки университет има свой собствен Съвет по социалните въпроси като допълнение към останалите възможности за участие на обществото. Главният инспекторат по образованието наблюдава структурата и организацията на всяка от автономните области и гарантира за спазването на постановленията на държавата, както и законодателството като цяло. Тази служба гарантира спазването на основните условия за осигуряване на равенството на испанските граждани при упражняването на образователните им права и задължения. Всяка автономна област носи отговорност за организацията и функционирането на собствената й Служба за техническа инспекция, а също и за всички учреждения, служби, програми и дейности на държавните и частни институции.

Испанската образователна система е създадена в съответствие с ценностите на Конституцията и се основава на зачитането на правата и свободите, признати в нея. Тя е вдъхновена от следните принципи:
" а) Качествено образование за всички студенти, независимо от тяхното състояние и обстоятелствата.
б) Собствен капитал, който да гарантира равни възможности, образователна интеграция и недискриминацията и че действа като компенсиращ фактор за личните културни, икономически и социални неравенства, със специален акцент върху онези, които са с увреждания.
в) Предаването и прилагане на ценностите в полза на личната свобода, отговорност, демократично гражданство, солидарност, толерантност, равенство, уважение и справедливост, и че също така помагат за преодоляване на всякакъв вид дискриминация. "

Основен закон на образованието 2/2006, 3-ти май. Предварителен Дял.
Глава I. Принципите и целите на образованието.
Член 1. Принципи.

Държавата е отговорна за образованието и за предлагане на всички ученици безплатно и задължително образование до 16-годишна възраст. Министерството на образованието, социалната политика и спорта носи отговорност за централната администрация. Училищата са класифицирани като държавни училища, частни училища и публично финансирани частни училища. Държавните училища са тези, които са собственост на публичната администрация. Частните училища са тези, които са собственост на физическо или юридическо лице от частен характер. Публично финансираните частни училища са частни училища, които са в рамките на системата на законно установени споразумения. Предоставянето на обществената услуга "образование" се извършва в публични и публично финансирани частни училища.

Училищата имат педагогическа, организационна и управленска самостоятелност в рамките на действащото законодателство. Те имат свободата да съставят, одобряват и изпълняват образователен проект и управление на проекти, както и организационни и текущи процедури на училището.

Настоящата образователна система е следната:
1. Предучилищното образование (0-3 години): на доброволни начала за семейства, където целта е да се даде образователна помощ и внимание към образованието в ранна детска възраст.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавно регулиране на образователната система в Испания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.