Държавни образователни изисквания за резултатите от образователния процес в началното училище


Категория на документа: Педагогика


Морфология - учат се следните части на речта:
1 клас - само 1-2 урока/в тетрадка №3/ се въвеждат съществително име,прилагателно име, глагол/дума - предмет, дума-действие,дума-признак
2 клас - въвеждат се същестлитено, прилагателно,глагол като термини.Учи се ед.ч и мн.ч на същестмителните, плилагателните и глаголите.Изучава се и категорията"род"
В 3 клас се изучават същестлителни, прилагателни, глаголи но тук/при глаголите/ се въвежда "лице", във връзка с това и"личните местоимения"
- въвежда се категорията"време"-сегашно, минало,бъсеще
В 4 клас - новото е, че се учат наречия,числителни имена/бройни и редни/.По новия учебник/новачкова/ се учи минало свършено време.
Учат състава на думата/корен, представка-3 клас
Окончание и чл.морфема-в 4 клас
Сродни думи- 1 клас
СИНТАКСИС:
1 клас-още в добуквения период се учи що е това израчение
2 клас-учат се съобщителни и въпросителни изречения
3 клас-възклицателни и въпросителни изречения
4клас-възклицателни и подбудителни.
Видове подбудителни - молба, съвет,забрана,заповед/какво е изречението-зависи от интонацията/
4 клас-Учи се просто и сложно изречение
В областта на стилистиката: Въвеждат се понятията художествен стил
В 4 клас-научен стил, нучно-популярен стил,длевои стил/как се пише молба,честитка/
От лексикологияга - Учи се за значението на думата, многозначност, умалителни думи,пряко и преносно значение,синоними,антоними/думи с противоположно значение/
ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ ПОНЯТИЯ
В началните класове е нужно учениците да усвоят определени понятия, регламентирани в учебната програма.Въпрек, че обучението по БЕЛ в началните класове има пропедевтимен характер/подготвителен/, не бива да се въвеждат нетомни понятия, а те трямбва да бъдат от съответната наука.Понятието представлява форма на човешкото мислене, в която се отразяват предметите и явленията от заобикалящаия свят и техните съществени връзки и признаци.Спецификата на езиковите понятия е обусволена от съдържателната им страна.Езиковите понятия са резултат на абстрахиране и обобщаване на съществените признаци, свойствени на думата.СЪществените признаи, това са отличителните признаци без които понятието не може да съществува/за същесттвителното име това е род,число/.Образуването на понятието е точно това-отделяне и систематизиране на признаците.Езиковите понятияхарактеризират явленията в бълг.книжовен език.Проявяват се чрез специфичните си основни признаци от чието отделяне и разбиране зависи правилното усвояване на понятието.
ЕТАПИ НА ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ ПОНЯТИЯ:
1 етап- Анализ на езковия материал с цел отделяне на същестените признаци на понятиет.На този етап се извършва абстрахиране он лексикалното значение на конкретната дума и отделяне на това, което се явяватипимчно за даденото езиково ямление, езикова категория
Овладяват се умствени операции-анализ и абстракция
2 етап-Обобщаване на признаците.Установяване на връзки между признаците на понятието/вътрешнопонятийни връзки/, въвеждане на термина/таназванието,наименуванието/
Овладяват се операциите сравнение и синтез
3 етап-Осъзнаване на формулировката на определението на понятието.Уточняване същността на признаите му и връзките между тях.
4 етап-Конкретизация на изучаването понятие върху нов езиков материал. Упражнения за прилагане знанията на практика.Усстановяване на връзка между изучаваното понятие и вее изучени понятия.Подготовка за изучаване на следващо понятие.Пример: За запознаване с дума
Да преценим предварително думите ок кой род са

Един град - градове / много една книга - книги едно езеро-езера

М.род мъж - мъже ж.род стена - стени ср.род цвете-цветя

Баща - бащи дете - деца

1.Изменяме изходната дума така, че да се разкрият признаците на езиковото явление, кот е предмет на изучаване/много/
2.Сравняване на значението/семантика/ на изходната дума и новополучената форма/значинеито семантиката се запазва/
3.Съпоставяме значението/семантиката/ с изходната дума и новополучената и установяване на признаците на изучаването
4.Моделиране, записване последователно признаците на езиковото явление в езиково-символна форма
Разбират, че формите се различават по окончанието
Числото не влияе на семантичното значение на думата
Изисквания при въвегдаето на усвояването на понятието:
1.Активно умствена дейност на ученците/ да са пв позиция на откриватели/Учителят трябва да създава такива речеви ситуации, в следствие на които да предизвикат търсенето и откривателството на учениците
2.Целенасочена работа за развиване на езиково отношение към думата и изречението.Непрекъснато взаимодйствие на семантимната и граматимна страна на езика
3.Отделяне на съществените от несъществените признаци на понятието
4.Осигуряване на нагледност при изучаване ва понитието.Тази нагледност трябва да бъде езикова и речева, за да може да се извърши абстрахирането.

* Интегративни връзки в образователния процес по всички учебни предмети в началното училище

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавни образователни изисквания за резултатите от образователния процес в началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.