Държавни образователни изисквания за резултатите от образователния процес в началното училище


Категория на документа: Педагогика


Целта на обучението по математика в началните класове е със специфични особености на учебното съдържание, организацията на обучението и възпитанието, интегративността на възпитателните и образователните въздействия. По-конкретно се поставят целите учениците да получат знания и умения за количествено определяне на нещата и явленията от действителността, да могат да отделят количеството като особено свойство на действителността, а естествените числа- като образи, в които се означава количествота , да могат да записват с езика на математиката най-елементарна информация и да е надеждна основа за обучението по математика в орсинет класове..
Основните образователни задачи за изграждане на знания, умения по математика са :
- Знания за числата - да се формира у децата понятието "естествено число" и децата да получат знания за числата, че всяко естествено число може да се получи чрез прибавяне на единица към предшестващото го число в редицата на естествените числа, да начовават числата, да ги записват, че всяко естествено число може да се получе като сбор от други две
- Знания за действията - учениците придобиват знания и умения да извършват действия събиране, изваждане, умножение и деление, усвояват някои от основните им свойства и ги прилагат при извършване на пресмятания.Също така придобиват знания и умения бързо да пресмятат
- Умения и знания за решаване на текстови задачи - те са едноот сполучливите средства за социална мотивираност на математическите знания
- Пропедевтични геометрични знания - учениците придобива знания и умения за основните геометрини фигури като права, отсечка, лъч,ягял, триъгълник, четириъгълник, правоъгълник, квадрат и др. ГЕометрибните знания се усвояват заедно с аритметичните , като винаги се изтъква връзката между тях.
- Умения и знания за основни мерни единици - учениците се запизнават с мерните единици дължина, маса, вместимост и време.
- Придобиване на основни умения и знания за основните релации и буквени означения за някои числени данни, да решават най-елементарни уравнения.Алгебричните знания и умения, което усвояват учениците в тази възраст , имат пропедевтичен характер.

* Декомпозиране на резултатите от обучението в учебната програма за 1 клас - ?????????

* Основни понятия в учебното съдържание и връзката им с резултатите от обучението

Целта на обучението по БЕЛ е да въведе/запознае/ учениците в особеностите на езика, да ги запознае с езиковите закономерности и категории.Най-съществените особености на езиковото обучение са следните:
1.Езиковото обучение трябва да има комуникативно-речева насоченост, т.е. учениците не само да познават езиковите факти, но и да ги използват в своята писмена и устна реч.

2.Принцип за колмплексност

А/ Изразява се в това, че ние интегрираме езиковото и литературното обучение/използват се текствове от худ.литература при изучаването на езиковите факти/
Б/ От друга страна комплексността се изразява във връзката между отделните дялове на езикознанието /има непрекъсната връзка между фонетика, морфология, синтаксис/
а/връзка фонетика - синтаксис

звукове, ударения изречения
б/връзка морфология - лексикология

Морфеми, думите като части на речта словообразуване,значение на думата
Някои морфеми водят до образуване на нови думи/ с друго значение/
в/връзка морфология - синтаксис

части на речта видове изречения, синтактичен разбор на изреченията
Коя част на речта е сказуемо?-глагол
Коя част на речта е подлог?-съществително име, местоимения
Коя част на речта е обсоятелствено пояснение - по-голяма вариативност
Когато изучаваме независимо от граматическия материал упражненията ,които даваме да са съобразени с всички области на лингвистиката
В/ Дават се научни знания за езика и се отработват с помощта на различни упражнения, т.е. има баланс между теория и практика.Пределенията,термините са от науката.За да се осмили това правим упражнения. Да не се допуска грешка децата да не наизустяват правила и дефиниции в учебниците, а практически да се стигне до тях.
Извод: тези малки думи,които не съществуват самостоятелно, а само в изречения са предлози
- Въвеждане на новото понятие"предлог"-обезвучаване на звучни съгласни в края на думата
Г/ За да развива комуникативната функция в езиковото обучение трябва да се използват всички форми на работа/фронтална, индивидуална,групаво/
Проблеми, съществуващи в езиковото обучение
Проблем е терминологията. Тя трябва да бъде научна, точна и да характеризира явленията в БЕЛ /в малките класове: думи-предмети, думи- действия , думи-признаци/
Лексикалното /вещественото/ значение на думите оказва влияние върху граматичното значение, т.н.пречи на създаването на отношение към думата като към езиков факт. Децата не могат да се абстрахират от лексикалното значение и да определят граматическото в зависимост от формата. Например изреченията:
Сега те се върнаха - децата казват сег.време
В този момент камбаните ще звъннат. - казват сег.време, защото се влияят от момента "сега"
Лексикалното значение оказва натиск - определят го като сег.време.
Запознаваме ги с нова дума: кошер / кошара
Показваме им предмета. Обесняване им, че кошер е същ.име в м.род, а кошара е в ж.род. В кошера живеят пчели. Обесняваме граматическото и лексикалното значение на думата- каква част на речта е?
Проблеми свързани с нагледността - тя да не затруднява запознаването с граматическото значение.Трябва да се изпозва т.нар.структурна лингвистика:схеми,модели,подбертаване,звучащо и написано слово
Използването на въпроси за откриване частите на речта и частите на изречението-формата ни показва каква част на речта е думата
Какво се изучава в отделните класове от различните области?
В 1 -4 клас - гласни /тесни,широки/, съгласни/звучни, беззвучни,сонорни/,меки и твърди съгласни, ударение, ударена и неударена сричка,интонация, правоговорни и правописни правила/действащи звукови закони
Учебника е на принципа на концентричността и спираловидния принцип.Във всеки клас клас се надгражда и се дава нещо новоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавни образователни изисквания за резултатите от образователния процес в началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.