Държавни образователни изисквания за резултатите от образователния процес в началното училище


Категория на документа: Педагогика


ТЕМА 1 . ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
* Културно-образователни области и тяхната специфика

С Наредба №2 /18.05.2000 на МОН за учебното съдържание се определят равнищата на общообразователната подготовка на учениците в края на етап и степен на образование
Учебното съдържание по учебни предмети се разпределя по съответните културно-образователни области, както следва:
1. български език и литература
2. чужди езици
3. математика, информатика и информационни технологии
4. обществени науки и гражданско образование
5. природни науки и екология
6. изкуства
7. бит и технологии
8. физическа култура и спорт

Структурата и обемът на учебнто съдържание по класове се определя в ДОИ за учебното съдържание и в учебната програма по БЕЛ и математика.В ДОИ по БЕЛ са представени образователни стандарти, обединени в 4 основни ядра:
1. Социокултурна компетентност /Ядро №1/
2. Езикова компетентност/Ядро №2/
3. Социокултурна и езикова компетентност.Устно общуване/Ядро №3/
4. Социокултурна и езикова компетентност.Писмено общуване/Ядро №4/
Всяко ядро обхваща базови проблеми, представени чрез очакваните резултати в края на периода.
Учебната програма включва следните раздели:
- Обща представяне - минимален общ хорариум по учебен план,практически значими знания, умения и отношения във връзка с личностната и социална реализация на ученика
- Цели на обучението по предмета - дефинират се някои специфични цели на обучение, които имат отношение към постиженията на учениците в резултат от осъществяване на програмата
- Очаквани резултати от обучението по предмета за съответния клас, разработени в табличен вид/ колони №1 и №2/. В колона № 1 са представени ядрата на учебното съдържание, а в колона № 2 - очакваните резултати, осигурядащи постигането на посочения стандарт.
- Учебното съдържание, представено чрез очакваните резултати по теми /колона №3/
- Нови фундаментални и ключови понятия, които следва да се въведат за всяка тема /колона№4/.В началния училищен период се борави с ограничен понятиен апарат.
- Важни и значими контексти и дейности, които се отнасят за цялото ядро, а не за отделни теми /колона №5/
- Междупредметни връзки на равнища тема, ядро,учебна програма /колона№6/
Методиката по БЕЛ в начален етап се състои от 4 глобални дяла:
- 1 дял - Начално ограмотяване / обхваща 1 клас /. Задачата тук е да научим децата да четат и да пишат.Има и правописна грамотност, като първичната грамотност е дасе чете и пише,а вторичната - общата култура на човека
- 2 дял - Методика на езиковото обучение - този дял е важен, защото сега му се поставят изцяло основите. Българският език започва да се изучава научнокато система. Тук децата изучават доста голяма терминология, присъща за науката БЕ.
- 3 дял - Методика на обучението по Литература - този дял е емоционално най-приятен
- 4 дял - Методика на свързаната устна и писмена реч- обхваща писането на по-цялостни речеви единици/словосъчетания, изречения, разкази.../
- Учебният предмет се нарича български изик и четене/литература/, а не родна реч , защото за някои деца българският език не е роден. Метокидата се нарича БЕЛ в началните класове.

* Знания, умения и отношения като резултати от образователния процес по български език и литература и математика

Концепцията на учебната програма за 1 клас е изградена на базата на представата за обучението по БЕЛ като обучение по начална грамотност, а усвояването на системни знания за езика започва във втори клас. В учебните програми за 2-4 клас знанията, уменията и отношенията, включени във всяко удро на учелното съдържание са:
ЯДРО №1 /Социокултурни компетентности/ :
1.Знания - за общуването с оглед на речевата ситуация, обстановката, темата, целта и за някои от формулите на речевия етикет
2.Умения - за определяне тамата на изказването, за подбор на езиковите средства при общуването и речевия етикет
3.Отношения - на учтивост и на съобразяване със събеседниа при общуване
ЯДРО № 2 /Езикови компетентности/
1. Знания - за звуковия строеж, за морфемния и словообразувателен състав на думата, за многозначността и лексикалните отношения между думите, за морфологичния строеж на езика, за синтактичните ресурси на българския език, за някои правописни и правоговорни норми
2. Умения - за разграничаване на основните езикови единици и граматични понятия, за езиков анализ- фонетичен, морфемен, морфологичен, синтактичен, за редактиране
ЯДРО № 3/Социокултурни и езикови компетентности.Устно общуване /
1.Знания - за текста и неговата основна характеристика/свързаността/, за членението на текста, за текст описание, повествование и разсъждение, за преразказа и съчинението като ученически текстове
2.Умения - за възприемане и осмиляне на устни и писмени текстове, за спазване на основни правописни и правоговорни норми на общуване, за четливо и правилно писане, за използване на подходяща интонация при устното общуване, за формиране на четивната техника, за редактиране на текстове
3.Отношения - отнасяне с уважение към мнението на другите, при устното общуване учавстват в диалога, като зачитат мнението на събеседника, провявяване на ценностна ориентация, проявяване на толерантност и уважение

Учебно-възпитателният процес по математика трябва да се разглежда като съставна част от цялостния учебно-възпитателен процес, включващ и останалите учебни предмети и учебни дейности.Една от насоченостите на учебния план през последните години е усвояването на учебното съдържание още по време на урока. Материалът в учебните програми е представен в два раздела - "Цели и задачи" и "Съдържание на учебно-възпитателната работа".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавни образователни изисквания за резултатите от образователния процес в началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.