Дидактика


Категория на документа: Педагогика


Резултата е качествено натрупване на знания, а не документи.
При област Б и В може да се получи объркване м/у предизвикателни очаквания и поощряване на по-високи равнища.

ДИАГРАМА

Диферинцирано оценяване на качеството на подготовка за професията

ДИАГРАМА

Оценяване и подготовка на бъдещи учители

Кой

В какви области

Колко често

Последици

Да се интересуваме кой е този,който ще ни оценява, професионалната ни реализация, и да ни помогне да подобрим нашата работа.

Дидактическа проблематика
Развиващ характер на обучението- има теза, че обучението има развиващ ахарактер в процеса на обучение, ние не само се стремим да стимулираме даденост в посока развитие, но и да реализираме дейности да стимилират учениците. В различни стр сфери, ние сме тези, които развиваме харектеро-умствено, интелектуално, всичко което си представяме, че уч-ка трябва да прави (интелектуално, волята, нравствената сфера, мотивация да прави това нещо)те се развиват в процеса на обучението. Ние чрез обучението развиваме и овладяване на начина на живот (здравословно) -опорно-двигиталено), дори може да влия е и в/у физическото развитие, стават по-издръжливи, по-бързи, дори чрез писането се развива моторно-двиг функцията, използва ръката си. Чрез обучението се създават и модели на подръжание. И са психически и емоционално обвързани. Ако захранваме мозъка, с все повече информация -те прави по-силен, и по-неподим, понеже се издигаш все повече в твоето развитие.
Модел на платонов- счита се ,че най-силно влиение, може да се окаже в сферата на формирането на позиции, на човешки необходимости, и социалните фактори около обучението. Количество и качество на знанието- е др фактор, но има и биологическо зададено и прави едни ученици по-бързи и по-помнещи, превръщащи част от тях в бъдещо развитие, и др ученици които помнят по-малко. Има обем на паметта, скорост на мислене. Ние можем да тренираме обема на паметта, за това има различни обучителни техники. Уменията- има едни които могат да правят повече неща от др ,дори да е в една и съща среда. Пространственото мисле е много значимо в много предмети има хора, които имат развиващо такова мислене и те по лесно се оправят в дадени ситуации (математика,програмиране,биология). Обучението не може да развие характера- темперамента, нервната дейност. Обучението може да развие много нещо,но не всичко.
Обучение и учебно съдържание. Какво е учебно съдържание, то е редуциран вариант в научен вариант, който е заложено в учебния план, (дидактически и методически). За да бъде учебното съдържание да съответства на възрастта и познавателни особености, на целите на обучението ,културно образователна област, култура, наука .То се определя чрез задаване на държавните изисквания и там има какво трябва да знаят и могат учениците от 1-12клас. Там са основните понятия, ДОИ са в основата на уч програма, тя отразява уч съдържание по опреден предмет, и за определен срок, има брой часове и обем.
Нови знания, обобщение, повторение.
Учебника е книга, който разработва не само основните теми, но който предвижда и система от задачи, упражнения, примери, които имат за цел увладяване на материала.

УЧЕБНИКА!
1. Основен текст
2. Допълнителен текст,той пояснява,разширява основния текст
3. Пояснителен текст-речник, примери, връзки, илюстрации, чертежи, рисунки,карти, атласи, които подпомагат основния текст.
Това е дидактическо- методическа част
Преподаване с интернет, част от урока е академично представяне,пуска ком,отива в стр и показва дадена точка на света свързана с урока.
Учебника е източник на информация. Информация е подадена според изискванията на ДОИ( държавни образователни изисквания).
Има и електронни учебници, които дават и самооценка на знанията. Верни отговори и заложено време.
Учебен план
Учебни програми
Прилика
Държавни документи
Задължителни са
Да се следват структурата и програмата
Разлика
И структурата,учебната подготовката, учебната програма(брой часове), за учебния плат отговаря директора, учебните програми са в нашите ръце.


учебен план- той е задължителен държавен док,който регламентира прод,лжителността на уч година, брой на срокове и продължителността им, ваканциите, всичките уч предмети,които са в предмети в последователност обвързани с учебно време.
сфера на формите на организация-урока.урока е със своя продължителност и конкретна структу.а. структурата мое да се разгледа в два плана
организационен и държавна структура. всеки урок има различна продължителност. от организационнна става функционална и зависи от типа урок. и въпреки това може да сеговори за макроструктура и микроструктура,и това зависи от съдържанието и меодите. организационната има актуализиране на състояние на ново уч съдържание,обработване,упражняване.тя се обвързва с методи, техники и технологии,практически задачи.и е свързано с начините на оценяване. беседа-и след това дискусия(дебат ) .може да се използват презентация, анкети идритака от интерактивни към иновативни. при малките деца беседата еобвързана с игра.там е мястото да накараме децата да се почувстват значими и учениците,и те започват да проявяват участиеи да дава своерешение и тогава стават отворен ресурс за сътрудничество.
при иновативното не трябва даеигра,а да анализират дадена тема,дапотърсят др информация,дори да се публикува в ученически вестник.дебт-примерно за и против учителската професия!- трябва да има групаза и група против, един жури и да има и слушатели. да има и някой,който да на.исува по темата н дебата,чрез рисунки,чрез жестови,чрез демонстрации.
разказа също може да бъде иновативен, да се прйви сравнение от личностите от съществуващата литература и премини към това ,което се случва в днешно време(днешния човешки трафик). елементи от товаитогова,към тук и сега,е добър метод.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дидактика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.