Дидактика


Категория на документа: Педагогика


САМООЦЕНКА- най-важно е да се самооценяваме, минава се през продължителен процес,който е с различни критерии. Има хора с различна самооценка ( при едни е занижена, а при др е завишена). Много по-често се наблюдава завишена ( може да се получи и при цели групи). Най-добре е близка вътрешна и външна оценка. Учителя е и личността, която оказва влияние и в/у оценките на учениците.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Област А
планиране
Област Б
Климат и отношение
Област В
преподаване
Област Г
професионализъм
Критерий 1
Познава уч-ка
Опит и знания
Климат на справедливост
Ясни цели и процедури на преподаване
Рефлексия в/у постигнатите цели
Критерий 2
Ясни цели
Среда на взаимно уважение
Достъпност на преподаване
Демонстриране на разбиране за ефикастност
Критерий 3
Връзки м/у старо и ново съдържание
Предизвикателни очаквания
Поощряване на по-високи равнища на мислене и разбиране
Изграждане на професионални отношения с колеги
Критерий 4
Подбор на методи, дейности, материали
Устойчиви стандарти на поведение
Обратна връзка
Комуникация с родителите
Критерий 5
Подбор на стратегии за оценяване
Сигурна среда на учене
Ефективно използване на времето


Област В- е областта на преподаването, да имаме сигурност, че целта ни в тази част ще е такава, и учениците да знаят целта. Достъпност е принцип на обучение. Да се използва достъпен език, демонстрации, за да бъде разбрано от учениците. Поощряване на по-високи равнища, има ученици, които се справят по-бързо( да им се предлагат форми на робата, да мислят, да възпроизвеждат, по лични нещал а не по начина по който те го разбират, затова трябва да се поощряват, и да се изисква повече
Но да се внимава да не се получи ефекта на ПИГМАЛЬОНА- разделяне на класа на можещи и неможещи.
Обратна връзка- е много значима, това показва, че учениците са ни разбрали, че могат да направят поставената задача. Това е канал за комуникации.
Ефективно използване на времето- учебното време никога не е наситено с академична дейност. То има оправяне на док, прекъсване за забележка и др. Колкото повече време се отдели на академичното време, толкова ще са по-високи резултатите. И обратно, при малко академично време, ученето отива надолу.
Област Г
Професионализъм- изключително е умението да можем да постигнем заложените цели. Да си зададем "защо?"постигнахме този резултат( лош или добър) . какво ми помогна и какво ми попречи.
Разбиране за ефикасност- опира и до време и до разбиране (търсим доказателства, че методите които са избрани, формите- всичко това е комплекс от фактори, които влияят на ефикасността.
Изграждане на отношения с колеги и родители. Това показва, че заемаме място в общността и я уважаваме. Да няма конфликти м/у колеги и ученици. На работното място се работи не се дава оценка на учениците и колегите.
Взаимоотношения с родителите. Има 2 групи
1-вата, учителя търси връзка и комуникации с родителите
2-рата , родителите не се интересуват
Има учители и родители, които си взаимодействат за по-добри резултати на детето. А при групата, при които няма съдействие, родителите знаят, че ще се червят, че ще им критикуват детето. Има и родители, които не харесват учителите, и от там няма и съдействие. Добрите резултати , показват и ние като учители колко сме ефиктивни. И затова се взаимодейства м/у учители и родители , за да може детето ,да се справя , във всяка една посока.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дидактика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.