Дидактика


Категория на документа: Педагогика


ДИДАКТИКА

Какво е дидактика?

Дидактика, се определя като теория за обучението, в своя изследователски предмет за преподаването, и учене. Обучението не е само преподаване , а и учене. Всяко обучение като акт на обучение, не прелича като акт на обучение. Различно се обучават различните възрасти и различните предмети. Причината е поради това, че участват различни субекти- и учителите са различни, и учениците са различни. Различен е акта на обучение и при смесените паралелки. Учебното съдържание, учебния план са различни. Тя се опитва да отговори на ключови въпроси, кой преподава и кого обучава. Какво преподава, какво съдържание, на какви равнища. Как преподава учителя, и как учи ученика- различни методи и принципи. И защо правим това е др въпрос на дидактиката, за да обучим на равнището. За да може да подпомогнем и подкрепим развитието на учениците. За да им подпомогнем минаването от една фаза в др. ,това е значим фактор за човешкото развитие. Има и неформално обучение и образувание, което се осъществява извън училище , но водят до ефекти на институциалното образование. То може да е в свободни форми- свързани с интернет пространството.
- Нови форми на достъп до информацията, появяват се нови канали и се появява в организираното обучение. Интернет, телевизия, проекти, големите социални мрежи, в процеса на обучение също се използва информацията от социалната мрежа. Научават се нови неща и се формират нови знания. Това както може да е предимство, може и да е недостатък. Скоростта е др предимство. Др момент свързан с нова тенденцията е изграждане на перфециониране модели на учене- не се намира път до това което ни интересува, и създаваме нови модели до обучението до това, което ни интересува. Има 3 категории учащи -зрителен-
1. Учещи се по вербален път, слушат, възприемат го и го произвеждат
2. Др група е моторно двигателен тип учене , това са хора които, за да го научат те да го правят. Отговорите не трябва да се натрапени, ,а сам да стигне до това. Всеки работи и учи по различен начин. Др е променящето се между взаимоотношението учители и ученици, тъй като учителя не е единствен източник на информация ,а трябва да може да правим анализ и на наученето от др източници. Ние не сме ключов източник и трябва да останем в ролята на професионалисти. Да му помогнем да филтрира нужната информация. Трябва да питаме защо е нужна тази информация и с какво ни е полезна. Все по-голяма информация има в отворени тип източници- интернет, уикита-там се дописване на информация, . Как да помогнем да отсяват дописването, става чрез сравняване, чрез второ мнение, да не се доверявяме на 1 източник. Вмъква се нова култура, нова тенденция.
Ученето не е запазен периметър на ученето, но и на преподаването. Учене има и извън училище, има организационно и функционално учене. Дидактиката се занимава с организираното обучение, планирането, в какви форми протича и как функционира .Взаимодействат си преподаване и учене. Трябва да има цели на обучението и цели на ученето. Урока е класическа форма на обучение, .др важно е съдържателното единство между преподаването и ученето.
Дидактиката изследва единство между преподаване и учене и след това съдържанието.

Области на професионална практика

* Организиране на учебното съдържание
* Създаване на подходяща среда
* Преподаване
* Професионални задължения

Диаграма за цикъла на pathwise

* Философия
* Профил на наблюдателя
* Области и равнища
* Профил на учителя
* Профил на класа
* Профил на обучение и релаксация. Краен продукт. Оценка

Профил на наблюдателя- е даден човек, който ще е наш наставник, и ще следи нашата работа, ще дава оценка на нас. Ние ще търсим неговата експертиза.
Области и равнища. Освен да преподаваме (академично) в 1 учебен час, има дисциплина, сфера в класната стая
Профил на учителя- от нашия профил зависи, как ще реализираме себе си в дадена среда. Как ще се интегрираме към учебната среда.
Профил на класа- възрастова границал Социо- културен статус! Брой! Пол! Среда на преподаване и учене!
Профил на обучение- е това, което е било за цел да преподаваме. Каква част сме успели, и каква не сме успяли. И да се замислим и защо не сме успя. Оценката трябва ние да си я дадем.

Диаграма за прогреса

* Изходно състояние. Предварително интервю
* Наблюдение- процес. Оценка на продукт
* Рефлексия. Крайно интервю. Препоръки.

* Теоритическа подготовка
* Праксис в действие
* Равнище на удоблетворяване на критерии

Форми/ Инструменти за оценяване

* наблюдение-портфолио,интервю (входно и заключително- анализ и оценка на продукти- самооценяване
* кой, кога и колко често
* с какви групи
* ученически постижения
* области
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дидактика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.