Дидактически принципи ДП


Категория на документа: Педагогика


Тема №1 Дидактически принципи ДП
Принцип - основно положение, от което се ръководим в дейността си.
ДП - отразяват съществените страни и на учениците и на учителите.
Те са нормативни знания, чрез които се предписва какво трябва да бъде обучението и понеже регулират дейността на учителите и учениците са нормативни.
В Дидактиката принципите се разглеждат като система, но без да се дава приоритет на никой от тях. Най-често обособяваните принципи са:
- Научност
- Системност
- Съзнателност
- Активност
- Нагледност
- Трайност
- Индивидуализация и диференциация и др.
Нагледност
Същност : Връзката на съзнанието с околния свят се осъществява с усещанията и възприятията. Т.е чрез тях започва и се реализира познанието и натрупването на опит. Това означава, че обогатяването на сетивния опит, уточняване на сетивните представи и развитието на наблюдателност са необходими за всяко успешно обучаване. Онагледяването върви от абстрактното към конкретното с идеята абстрактното знание да стане сетивно доловимо. Евентуално, чрез сетивнодоловими модели.
Основни функции на принципа на нагледност :
1. Облекчава възприемането на знания и най-вече абстрактни
2. Спомага за разбирането на връзката между теория и практика
3. Подобрява цялостните характеристики на познавателната дейност
4. Подобрява мотивацията на учене
5. Съдейства за развитие на мисленето, включително абстрактно. Формира понятия, връзки между понятията като системи. Овладяване на теории.
6. Подпомага трайното овладяване на учебния материал
7. Показва многообразието на обектите и изграждане на цялостна представа за тях.
Особености на принципа на нагледността
- Осигурява само емпирични, но не и теоретични знания
- Може да играе и отрицателна роля в процеса на обучение, защото е възможно да отклони вниманието от съществени признаци на наблюдавания обект и да доведе до погрешни изводи.
Видове нагледност
1. Визуално-образна нагледност - реализирана, чрез наблюдаване на обекти.
2. Словесно-образна нагледност. Идеята е, чрез словото да се предизвика въображението.
3. Условно - изобразителната нагледност - да се покаже динамиката в изменението и развитието на обекти.
Изисквания или съвети за правилната реализация :
- Да се прави с ясно определена цел
- Да не се прекалява с нагледността, защото това може да намали самостоятелността и активността на учениците
- Нагледните средства да не се показват предварително, защото това расейва и деорганизира.
- Обектите за онагледяване да не съдържат нищо излишно, за да не предизвикат неправилни асоциации.
- Да се има предвид възрастовите особености на учениците
- Нагледните средства трябва да отговарят на определени изисквания, касаещи както съдържанието, така и естетическото оформление, хигиените изисквания и психологическата целесъобразност.
- Задължителна е предварителна подготовка и за учителя и за учениците.
Съзнателност
Същност: необходимо е осъзнато и осмислено овладяване на материала, който е цел но обучение.
Основни функции:
1. Осигурява задълбочено познаване на фактите, определенията, законите.
2. Осигуряване осмисляне на изводите и обобщенията.
3. Съдейства за правилно изразяване на собствена мисъл в речта.
4. Предполага самостоятелно използване на знанията и уменията в практиката.
5. Изгражда умения за възприемане на причинно-следствени връзка.
6. Изгражда умения за свързване на новите със старите системи от знания и учения.
7. Осигурява точна представа за целите и значението на собствената учебна дейност.
8. Формира умения за самоуправление, саморегулиране и самоконтрол в процеса на учебната дейност. Задача на учителя за реализация на този принцип:
a) Да учи учениците за вникване както в съдържанието, така и в логическата структура на понятията.
b) Да съпоставя обектите и явлението по степен на общност и различие и да учи учениците да правят това.
c) Да използва широк спектър от методи на научно познание - анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и да учи учениците как да правят тава.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дидактически принципи ДП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.