Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника


Категория на документа: ПедагогикаВъв всеки един от учебните предмети учениците трябва да разберат, че работата трябва да бъде планирана, организирана и извършена в условията на творчество, сътрудничество и обезпечаване с ресурси, а основните принципи са акуратност, високо качество и безопасност. Те не само трябва да познават и прилагат основни технически средства, процеси и решения на технически задачи, а и да оценяват техническите средства според отношението между качество и цена, потребителската им стойност и влиянието им върху социалната и околна среда.

Променените условия, променените изисквания и очаквания на обществото към процеса на подготовка на подрастващите налагат адекватна промяна в организацията и технологията на осъществяване на тази подготовка, съществена част от която е и технологичното обучение. /7/

Технологичното обучение в общообразователната подготовка е подчинено на изискванията за формиране на технологична компетентност у учениците.

Известно е, че технологията е в основата на научно-техническия прогрес. Тя е свързващо звено между естествените науки и производството; тя е посредник между изследователската и приложна дейност; тя е радикална преоценка на представите за изграждане и развитие на икономическите структури; тя е водещ фактор по отношение на променящата се структура на съвременното общество; тя е средство за ефективно, новопарадигмално трансформиране на образователните системи. /4/

"Технологиите - благо или проклятие? Възникнали като просто подражание на природата, днес те променят до неузнаваемост облика на съвременното човечество." /7/

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по "Бит и технологии" определят очакваните резултати след приключване на училищния курс на технологично обучение в даден етап на образователната степен. Според тях образователната дейност в тази културно-образователна област е предназначена да изгради основите на технологична грамотност и компетентност на учениците съществен елемент на тяхната обща култура.

Чрез включените в "Бит и технологии" учебни предмети учениците трябва да ".....разбират ролята на личната технологична култура при овладяването, разбирането и прилагането на техниката и технологията в ежедневни и широко разпространени практически дейности.

Учениците преоткриват създадения от човека свят, връзките му с околната среда, осъзнават мощта на научно-практическия прогрес и участват в него, като проектират, конструират, моделират, изработват различни изделия и технологични системи." /7/

Учебното съдържание в технологичното обучение дава възможност на учениците да: предлагат, доказват, изразяват становище, планират свои дейности, проектират, изработват изделия и усвояват отделни технологии. Учениците имат възможност да избират, вземат решения и да се самооценяват.

Определено може да се каже, че технологичното обучение е съществен елемент от общообразователната подготовка, защото именно чрез него се формира технологичната култура на младите хора, като част от тяхната обща култура. Още повече, че основната цел на учебните предмети в културно-образователната област "Бит и технологии" е свързана с изграждането на знания за факторите за социално благополучие и умения за неговото постигане./7/

2.3. Връзка и взаимодействие на технологичната култура с битово-поведенческа култура при обучението на учениците

Обучението по ДБТ в трети клас е продължение на системата от образователни дейности за реализиране целите на културно-образователната област "Бит и технологии". Важна насока в работата по този учебен предмет е постепенно изграждане на технологична грамотност и компетентност у третокласниците. Важно основание за разгръщане на учебното съдържание в трети клас е вече доказалият своята ефективност в първи и втори клас подход за съобразяване на учебно-познавателните и практически дейности с реалните възможности на учениците. /15/

Идеята е възпитаване на позитивно отношение на учениците към техниката и технологиите. Главно място в учебното съдържание на трети клас е отделено на откриването на взаимната зависимост между човешката дейност и околната среда. В система са показани възможности за хармонизиране на взаимодействието човек - околна среда. Показани са образци на технически решения за улесняване труда на хората, без това да влияе негативно на здравето им и на хармонията в природната среда. Главен акцент в учебното съдържание е поставен върху безопасното използване на техниката. Отличителен белег на учебното съдържание е самостоятелната практическа дейност, като среда за развитие на познавателните, гражданските и личностните характеристики на учениците. Именно поради това в центъра на педагогическото внимание е поставен изборът на технологични процеси, съответстващи на индивидуалният опит, интереси и стремежи на ученика. Самостоятелният избор на технология, материали за работа и нейната организация е важна стъпка към възпитанието на личностни качества на третокласниците. /15/

Продължена е традицията за разгръщане на вътрешнопредметната и междупредметната интеграция. В трети клас е включен нов методически похват - перспективно ориентиране на познавателните интереси на учениците към учебното съдържание и по другите учебни предмети, което предстои да бъде усвоявано. Показателни в това отношения са връзката и зависимостта между темите по ДБТ и темите по български език, човекът и обществото, човекът и природата, математика, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и други. /15/

В разработените теми се представя поетапно технологията. По този начин се постига действеното осмисляне на всяка отделна операция и на процеса като цяло, осъзнава се необходимостта от спазване на определена последователност, алгоритъм, взаимосвързаност на действията, насочени към постигането на краен резултат, конкретните условия и правила. Красивият външен вид като част от изискванията за всеки краен продукт е особено важен в обучението на малките ученици. В изработваните изделия се съдържат елементи на художествено - естетическа дейност. Това силно стимулира интеграционните връзки между изобразителното изкуство и техниката. /15/

Различните задачи помагат да се развива положително мислене към техниката, която ни заобикаля. Една от основните цели е учениците да разберат, че технологиите влияят активно върху живота на човека. Предложеното учебно съдържание се стреми да показва мястото на техниката в ежедневието на хората, както и да разкрива възможностите на различни технологични дейности в обикновени житейски ситуации. Така при разговор за познати вещи се търси обяснение на различни технологични проблеми.

Светът на техниката и технологиите става все по- взаимообвързан, по-глобален и естествено обучението да става все по-колективно. Такъв е смисълът и на символа "верига", с който се провокира желанието на учениците екипно да решават технологичните задачи, да си взаимодействат, както са свързани звената от веригата.

Като взаимодейства, като възприема другите и като търси и получава информация и за себе си, ученикът във всеки момент поема отговорност за действията си.

ІІІ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИАГНОСТИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

3.1. Предмет, обект и организация на изследването.

За определяне на предмета и обекта на педагогическото изследване трябва да се отговори на въпроса какво се измерва и оценява, за да се диагностира. В обобщен вид могат да се посочат следните области, които тя изучава (1):

- Знания, умения, сръчности, способности, отношения;, определени от учебната програма. Те са сърцевината на диагностичния процес, тъй като чрез него и с използване на специални методи и средства се установява качеството и равнището на усвоените в резултат на определено педагогическо въздействие знания, умения и т.н. (4). Резултатите от това измерване и оценка служат за диагностични цели както на учителя и ръководителите на учебно-възпитателните заведения, така също на самите ученици и на техните родители. На тази основа се разработва определена стратегия с оглед преминаване в следващ клас, за получаване на определен документ за завършена степен образование или придобита квалификация.

- Общи подходи и методи за усвояване на социалната действителност, за решаване на социално-педагогически проблеми и задачи. Тук става въпрос за общоинтелектуалните умения, за проверка на усвоени норми. Педагогическата диагностика взаимодейства и адаптира за свои нужди различни методи и техники главно от психологията, като по този начин изпълнява своите интегративни функции.

- Самостоятелност и творчество в дейността. Този аспект е сравнително нов, той се обсъжда във връзка с дискусиите за целите на обучението и тяхната йерархия. Тук на преден план излиза измерването, оценката и "диагностиката на уменията и способностите на учащите се не само да репродуцират усвоени знания и умения, но да покажат начини за тяхното приложение в практиката при познати и при нови, изменени условия. Като най-висок етаж в тази йерархия се приема способността им да намират нови, нестандартни и творчески решения. За целта са създадени специални методи, които се използват широко в педагогическата диагностика наред с други методи.

Като научно педагогическо направление педагогическата диагностика, както и всички педагогически науки, е насочена към отразяване, чрез адекватни понятия и термини на многообразната педагогическа действителност. Неин обект е педагогическото познание, получено при използване на диагностични методи и средства за установяване на: състоянието и тенденциите в развитието на личността в резултат на педагогическо въздействие.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.