Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника


Категория на документа: Педагогика


ІІ. БИТОВО - ПОВЕДЕНЧЕСКА КУЛТУРА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА

2.1. Ролята на битово-поведенческата култура за възпитанието на учениците

Училището е мястото, където младите хора се формират и изграждат като личности. Предметът домашна техника и икономика отдавна е предмет, който дава много добри възможности за развитие на личностните качества и умения на учениците. Те трябва да осъзнаят "ролята на личната технологична култура за овладяването, разбирането и прилагането на техниката и технологиите в ежедневните практически дейности".

Учебният час не трябва да се състои само от изкуствено създадени ситуации, но и да включва възможно най-реалистични задачи от реалното ежедневие.

За постигане на по-голяма ефективност от обучението по ДБТ е необходимо прилагането на нов модел на организация на урока. Такъв е екипно-проектния метод, при който натрупването на индивидуален опит, изразяването на собствено мнение, ангажирането в различни групови дейности, вземането на технологични решения извежда на преден план личността на ученика. Освен, че натрупват опит, формират умения и качества, учениците имат по-голяма самостоятелност при планирането и осъществяването на идеите си. Ролята на учителя в този процес е да стимулира тяхната активност и да създава условия за изява и развитие на способностите им.

Съвременната педагогика насърчава формирането на екипи и работата на учениците в тях. Практиката е показала, че по-добри и качествени резултати се постигат при постоянните екипи от ученици, които работят съвместно през целия период на учебната година./15

Между членовете на екипа трябва да има сътрудничество, атмосфера на добри взаимоотношения, но всеки един член следва да се възприема като личност, носеща своята индивидуалност и неповторимост. Работата в екип е съвместна дейност, в която се усвояват знания, формират се специфични умения и се изграждат компетенции.

Чрез съвместната дейност в екипа учениците могат да бъдат провокирани от различно учебно съдържание, да използват различни методи. Като работят заедно върху поставените в екипа задачи учениците изграждат определени междуличностни отношения и взаимодействия, което несъмнено променя очакванията им за активност и индивидуализъм. Работата в екип дава възможност за социализация на ученика, за общуване, за усвояване на обществени функции, норми, правила, задължения. Работата в екип допринася за изграждане у учениците на другарство и взаимопомощ, на умения за самостоятелна работа, умения сами да търсят рационални решения на задачите, отговорност към себе си, към другия и обществото.

Трудовото възпитание е резултатно, когато се осъществява като система в цялостния педагогически процес. Това предполага използване на различни форми за реализиране на възпитателни и образователни задачи чрез достъпните за ученика видове труд. В рамките на обучението учениците получават системни знания за труда на възрастните, които обхващат значимостта и мотивацията за труд, качеството на резултата от труда, моралната оценка на труда и усилията на хората, които го упражняват.

Обстановката, в която ученикът се труди трябва да подпомага постигането на резултат, но заедно с това да възпитава.

Обемът и продължителността на трудовата дейност да бъдат съобразени с психо-физическото развитие на ученика, но и да изискват усилие./15

По-добре е да се постараем да покажем на учениците, че и в най-обикновената работа има творческо начало и главно - те да разберат нейната важност, да изпитат радост от добре свършената работа. Да им се обясни, че в живота си човек прави не само това, което му е интересно, което му се иска, но и това, което трябва. Като се убедят в необходимостта и важността на работата, те ще проявят естествен стремеж да я свършат бързо и добре.

По своята същност битът е сложна съвкупност от условия и отношения извън сферата на производството, без обаче да е напълно откъснат от него. Тези условия и отношения дават отражение върху играта и ученето, но те се определят преди всичко от труда, от така наречения битов труд. Оттук произтича и неговото грамадно значение за възпитанието на подрастващото поколение в училище./15

2.2. Ролята на технологичната култура за обучението на учениците

Известният чешки педагог Ян Коменски в своите трудове развива идеята за всеобщо образование. В своята "Велика Дидактика" той пише: "Когато всеобщото образование на младежите бъде уредено по съответен начин, тогава никому не ще липсва материал за размишление, желание, стремеж, а също и за работа." Като резултати от обучението Коменски посочва учениците да се запознаят с най-важното от занаятите и според възможностите им да се насочват към някоя професионална дейност. Обучението задължително включва възпитаване в трудови добродетели./7/

Съществено значение за развитие на трудовото обучение има Макаренко. Според него трудът е основна дейност на подрастващите. Трудовите дейности, които се извършват в процеса на обучение и възпитание са различни - изпълнение на технологични операции, отглеждане на домашни животни, зърнопроизводство. Макаренко извежда като основна възпитаваща сила труда. Сухомлински е представител на руската педагогика, който посвещава редица трудове на трудовото възпитание на децата. Той извежда на преден план идеята, че за хармоничното развитие е необходим целенасочен възпитателен труд. Той заявява, че "няма и не може да има възпитание извън труда и без труд, защото без труд в цялата негова сложност и многостранност не може да се възпитава човек"./ 7/

Образователната дейност на тази културно-образователна област е предназначена да изгради основите на технологичната грамотност и компетентност на учениците, като съществен елемент на тяхната обща култура.

Учебните предмети в тази област представляват своеобразни стъпала за преминаване от процеса на изграждане на култура на бита на отделната личност към процес на изграждане на базисни умения за нейното бъдещо кариерно развитие. Техните стандарти са подредени така, че от:

- представата за организация и планиране на дейностите в дома да се премине към изграждане на знания и умения за организация и планиране на дейностите в света на технологиите извън дома.

- представата за съвременно оборудване на домакинството и техниката в близкия свят, с който семейството комуникира, да се премине към изграждане на представа за основните взаимовръзки в сложния свят на техносферата на нашата планета.

- знания за управление на доходите в домакинството и потребителското поведение да се премине към изграждането на икономическа култура, както и на разбиране и диференциране на основни понятия и концепции на икономика.

- разбиране на влиянието на различните професии и сфери на дейност върху живота на семейството да се премине към умения за планиране на собствената професионална кариера в едновременна зависимост от индивидуалните качества и перспективите на трудовия пазар. /4/

- чрез учебния предмет "Домашен бит и техника" в IІІ клас се акцентува на началното навлизане в многообразния свят на техниката и технологиите през призмата на опознаването на всекидневни дейности и средства, които присъстват в реалния живот на детето.

- чрез тези предмети учениците разбират ролята на личната технологична култура за овладяването, разбирането и прилагане на техниката и технологията в ежедневни и широко разпространени практически дейности. Учениците преоткриват създадения от човека свят, връзките му с околната среда, осъзнават мощта на научно-техническия прогрес и участват в него като проектират, конструират, моделират, изработват различни изделия и технологични системи.

Поощрява се приемане на различни роли и позиции в процеса на обучение като разпределяне на дейности, изпълняване на отделни задачи, оценяване, коригиране, работа самостоятелно и в екип.

Учениците предлагат, доказват, изразяват съмнения и планират сами свои дейности по проектиране и изработване на различни изделия и усвояване на отделни технологии. Имат възможност да избират, вземат решения и да се самооценяват. /7/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.