Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника


Категория на документа: Педагогика


- Да се обогатят знанията на учениците за материалите, техните
свойства и форма, като се използва сравнителния технологичен и конструктивен анализ;
- Да се използват всички възможности за пренасяне на
общотрудовите умения и навици в различни ситуации;
- Да се използват знанията и уменията, получени в обучението по
другите предмети за постигане на поставените цели
- Отчитане на работата от самите ученици по определени
показатели.
- Децата с интерес усвояват знания и умения, свързани с битово-
поведенческата култура;
- Те разбират и осъзнават значението му и показват стремеж
към съблюдаването му в ежедневието си;
- Темите за бита и техниката подтиква децата към творчество и
себеизява и спомага за това те да се почувстват по- големи и по- отговорни към собственото здраве;

Настоящата разработка може да се приеме като опит за очертаване на
ролята на технологичното обучение, чрез което младите хора да придобият технологична грамотност и компетентност в съответствие с новото време.

Резултатите от тестовете в това изследване имат значение за педагогическата практика дотолкова, доколкото могат да прибавят още малко опит в овладяването на знания и умения за битово-поведенческа култура у учениците. В този смисъл тази писмена работа няма претенции за изчерпателност, но е един опит да се отдаде значимото на мисията за постепенно изграждане на технологична култура на учениците, като съществен елемент на тяхната обща култура и общообразователна подготовка. На базата на уроците по Домашен бит и техника свързани с темите за техниката, разбира се, в интегративна връзка с уроците по Човекът и природата касаещи същата тема, учениците от IІІ клас ще поставят широките основи на едно жизнено необходимо знание. Интересът към темата трябва да се подклажда непрекъснато посредством забавни, оригинални и вариативни задачи и дейности, за да не бъде пренебрегнато значението и. Тук е мястото на учителя, който умело може да съчетае полезното с приятното, за да постигне целите си. В този ред на мисли, желателно е използването на иновационни подходи в обучението, за да бъде то ефективно и рационално. Това заслужават децата на България.

1. Андреев М., Дидактика, Просвета, София, 1987 г.
2. Андреев М., Процесът на обучение, Дидактика, Университетско издание "Св. Климент Охридски", София, 1990 г.
3. Бижков Г., Методология и методика на педагогическите изследвания, Наука и изкуство, София, 1983 г.
4. Бижков Г., Педагогическа диагностика, Народна просвета, София, 1988 г.
5. Бижков Г., Теория и методика на дидактическите тестове, Просвета, София, 1996 г.
6. Витанов Л., Иванов Г., Книга за учителя по Домашен бит и техника за първи клас, Просвета, София, 2002 г.
7. Генчева М., Технологичното обучение в системата на общообразователната подготовка, Контур, Варна, 2003 г.
8. Георгиева В., Основи на технологичната култура, Благоевград, 1993 г.
9. ДОИ за учебното съдържание, Д.В., бр.48, 2000 г.
10. Закон за степента на образованието, образователния минимум и учебния план, Д.В. бр.67,1999 г
11. Наредба №6 на МОН, 2000 г.
12. Пирьов Г., Педагогическа психология, Наука и изкуство, София, 1975 г.
13. Учебна програма за първи клас по Домашен бит и техника, Просвета, София, 2002 г.
14.Учебни програми за задължителна подготовка IV клас, МОН, София,
2004 г.
15.www.pomagalo.com

??

??

??

??

1

43

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.