Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника


Категория на документа: Педагогика


ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................55 стр.

УВОД

В съвременните условия на пазарна икономика приоритетно място заемат технологиите. Те присъстват осезателно във всяка човешка дейност и влияят върху стандарта на живота. На преден план излиза необходимостта от ефективна подготовка на младите хора за успешно реализиране в областта на технологиите.

Съществено място в тази подготовка заема технологичното обучение.
Ролята на технологичното обучение е значима, заради необходимостта от съвременен и правилен избор на професия, в условията на пазар на работна сила; разнообразие от технически средства и нови технологии; съобразяване с мобилността от дейности и професии в условията на пазарна икономика; все по-нарастващата роля на средния и семейния бизнес.

Технологията в нейните цялостни измерения и технологичната култура, която я създава, подържа и усъвършенства, са едни от най-мощните сили, които влияят върху стандарта на живот на всички нации по света (8).

Съвременната технологична култура е сложно образование, което осигурява адаптация към бързо изменящите се условия на материалната среда. Тя включва изключително богат комплекс от знания и умения за ориентиране в сложния и интересен свят на науката и техниката, за усвояване на базисни и технологични умения, както в битово отношение, така и в разнообразната дейност на почти всички професии.

Съвременната технологична култура е сложно образование, което осигурява адаптация към бързо променящите се условия на материалната среда и личен комфорт на базата на добре преценени аспирации, адекватна самооценка и умения за работа в екип. Тя включва изключително богат комплекс от знания и умения за основите на съвременния бизнес, за принципите на деловата организация, за методите на управлението и много други знания и умения, личностни качества, подходи към живота като цяло и към конкретни действия.

Технологията в нейните цялостни измерения и технологичната култура, която я създава, подържа и усъвършенства, са едни от най-мощните сили, които влияят върху стандарта на живота на всички нации по света.

Технологичната култура на обществото и отделната личност не може да бъде предмет само на традиционното трудово обучение в образователната система, въпреки че те първи реагираха на новите изисквания на технологиите у нас. Проблемите на нейното формиране и усъвършенстване се разтварят във всички звена на социалния механизъм при това във всички възрастови периоди. Формирането на технологичната култура е въпрос на лична инициатива, въпрос на инициатива на всички институции, които имат в някаква степен и педагогически функции, но въпрос и на инициатива на правителството.

Технологичното обучение придобива през последните години съвсем нов статут. Променя се разбирането за технология. Променя се отношението към така наречените социални техники и технологии. Променя се отношението към връзката на всеки един учебен предмет с различните нива на овладяване на технологиите (8).

В настоящето диагностично изследване бе определена следната основна цел - установяване на степента на знания и умения за битово-поведенческата култура на учениците в обучението по Домашен бит и техника и тяхното реализиране съобразно структурните особености на програмата по учебния предмет за трети клас.

Основни задачи:

1. Да се проследят и анализират възможностите, които предлага учебното съдържание по Домашен бит и техника в трети клас за формиране на знания и умения за битово-поведенческата култура на учениците.

2. Да се изследва равнището на формиране на знания и умения за по- пълно ориентиране в техниката и технологичната организация на съвременния труд.

3. Подбор на методи и инструментариум за изследване на проблема.

4. Представяне на модел за формиране на знания и умения за битово-поведенческата култура на учениците в конкретни урочни теми по ДБТ.

В тази връзка в изследването включихме две теми от учебната програма за трети клас, свързани със съдържание, отговарящо на избраната тема.

Като се позоваваме на изложените до тук мотиватори, можем да допуснем следната хипотеза: "Ако се използват подходящи форми и методи в обучението по Домашен бит и техника, може да се очаква формиране и развитие на технологични знания и умения за битово-поведенческа култура на учениците от трети клас".

І. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА

1.1. Основни понятия в педагогическата диагностика.

Педагогическата диагностика се отнася към тези научни направления, които нямат дълголетна история. Тя е преминала през различни етапи на възвисяване и отричане, за да стане един от интегративните центрове на съвременното педагогическо познание. Започнала своето съществуване под формата на критика към традиционните форми на изпитване, минала през пионерските опити за създаване на стандартизирани тестове за проверка на знанията и уменията, тя се е радвала на широка популярност. Достигнала до отхвърляне, педагогическата диагностика разшири периметъра на своето въздействие много извън образованието (5).

Исторически погледнато, в развитието на педагогическата диагностика се очертават три основни етапа: първи - от средата на XIX в. До 40-те години на XX в.; втори - от Втората световна война до средата на 60-те години и трети от средата на 60-те години до наши дни.

Ако обобщим основните моменти от развитието на педагогическата диагностика в началото, можем да кажем,че за педагогическа диагностика като понятие в днешния смисъл не можем да говорим. Проблемите на измерването и оценката на постиженията на учениците в експериментални или масови условия на учебно-възпитателната работа обаче винаги са присъствали като научни и практически проблеми.

Педагогическата диагностика се развива в едно интегративно цяло със съществуващи, възникващи и понякога забравени в последствие направления на науката и практиката.

През втория етап са разработени две фундаментални за развитието на диагностиката теории: теория на измерването и теория на тестовете (5).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.