Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника


Категория на документа: ПедагогикаТест №1 е свързан с темата "Електричеството у дома." (Приложение 1).

Тест №2 е свързан с темата "За продуктите и хладилника- Украса за мелба". (Приложение 2).

Двата теста са съставени от 5 задачи. С верните отговори към тези задачи проверихме нивото на обученост и усвоеност на технологичната грамотност. Решението на задачите от теста се оценява количествено. Получените резултати от изследването са представени таблично.

Към изследователския инструментариум са подготвени и таблици с критерии и показатели, които са в система със задачите от предложените тестове (Приложение 3).

Първият критерий, по който работихме е формиране на знания за битово-поведенческа култура. Показателите по него са:
> знания за откриване източника на енергия
> знания за използване енергията у дома
Формиране на битово-поведенчески умения е вторият критерий, по който отразихме резултатите на третокласниците. Неговите показатели са:
> умение за декориране на мелба
> умение за спазване правилата за безопасна работа

Резултатите от първата задача на двата теста са представени таблично, съответно в Таблица №1 и Таблица №6. Диаграмите под таблиците показват процентното съотношение между резултатите на учениците постигнали високо, средно, ниско ниво и учениците, които нямат отговор.

В Таблица №1 и Диаграма №1 са резултатите на задача №1 от Тест №1, откъдето става ясно, че 13 ученици са показали високо ниво. Само един ученик не е посочил никакъв отговор.

При задача №2 от Тест №1 резултатите от изпълнението на тази задача са отразени в Таблица №2 и Диаграма №2. Повече от половината ученици правилно са записали верния отговор. Само трима са с ниско ниво.

Анализът на резултатите от задача №3 на Тест №1 показва, че 72% от учениците притежават високо ниво на знания. Само 8% не са уверени в знанията си. Това можем да видим в Таблица №3 и Диаграма №3.

Целта на задача №4 от Тест №1 е учениците да се замислят какво правят уредите, благодарение на енергията. 68% са отговорили вярно и няма ученик без отговор. Резултатите са онагледени с Таблица №4 и Диаграма №4.

От данните представени от таблица №5 и Диаграма №5 се прави извод, че 80% от учениците се справили успешно с поставената задача.

Анализът от изпълнението на Задача №1 от Тест №2 показва, че учениците добре познават продуктите за приготвянето на мелба. Това става ясно от Таблица №6 и Диаграма №6. Няма ученик без отговор, а 68% от децата са показали високо ниво на знания.

Изпълнението на Задача №2 от Тест №2 е показана на Таблица №7 и Диаграма №7. 52% от учениците са оградили верния отговор, 32% са работили на средно ниво, 12% ниско ниво и само 4% са без отговор.

Задача №3 от Тест №2 изисква от децата да определят правилното съхранение на продуктите. Повече от половината ученици правилно са свързали верния отговор. Само четирима са с ниско ниво. Това е показано в Таблица №8 и Диаграма №8.

От Таблица №9 и Диаграма №9 добиваме представа за резултатите на задача №4 от Тест №2, откъдето става ясно, че 16 ученици са показали високо ниво. Само един ученик не е посочил никакъв отговор.

При задача №5 от Тест №2 се учениците се затруднили да посочат верния отговор. Само 48% са показали високо ниво, един ученик няма отговор. Резултатите са отразени в Таблица №10 и Диаграма №10.

И в двата теста резултатите показват, че повече от половината ученици работят правилно. От графиките получаваме нагледна представа за динамиката в развитието на технологичните знания и умения. Констатира се развитие на аналитичните способности на учениците. Това се потвърждава от факта, че почти отсъстват задачи без отговор. На основата на развита до известна степен анализираща дейност се развиват и синтезиращите и обобщаващи способности. Понятията с технико-технологичен характер се изграждат в резултат на трудовия опит на децата чрез обогатяване на техните представи за технологията за изработваното изделие, материалите и инструментите, с които се изработва. Натрупването на тези знания, формирането и осмислянето на технологичните понятия в процеса на практическата дейност, води до трайното им усвояване, активира и усъвършенства мисловните процеси, способства за развитие на техническото мислене. А техническото мислене улеснява процеса на организация и реализация на практическата дейност на учениците.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗВОДИ

На базата на проведеното изследване, получените резултати и техния анализ, могат да се изведат следните изводи:
- Повишено внимание към практическата дейност на учениците за
по-пълно ориентиране в техниката и технологиите в съвременния труд;
- Създаване на подходяща атмосфера в учебните занятия, която би
позволила да се решават учебно-възпитателни задачи на основата на изследователския подход в процеса на подбрани от самите ученици форми на работа (индивидуални, по двойки, в екип);
- Разбиране значението на комплексния подход за познавателно и
личностно формиране на ученика от най-ранна възраст.

Знанията и уменията, предвидени за усвояване, могат да се използват за развитие и възпитание на технологичното мислене при спазване на редица дидактически и методически условия:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.