Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника


Категория на документа: Педагогика


- формиране на знания за битово-поведенческа култура

- формиране на битово-поведенчески умения

Основните етапи за реализиране и овладяване на технологични знания и умения се постига чрез:

- формиране и усъвършенстване способностите на учениците за откриване на връзки и зависимости между материалите, операциите и инструментите за работа;

- да се проследи и развие умението за планиране и определяне на технологичната последователност за изработване на изделието;

- да се формира и развие умението за изработване на изделието;

- усъвършенстване на умения за безопасно използване на домашните уреди;

- развитие на критично отношение към резултатите от своя труд.

За да се проследи развитието на началните технологични способности в обучението по Домашен бит и техника са разработени дидактически тестове съответно и критерии по темите за оценяване на усвоените знания и умения на учениците
Степен на усвоените умения:
Висока - 25точки
Средна - 13 - 20 точки
Ниска - 7 - 13 точки
Няма отговор - под 7 точки
Количествено те се изразяват в брой точки, които съставят съответната скала:

- група - високо ниво - 5 т.

- група - средно ниво - 3 т.

- група - ниско ниво - 1 т.

- група - няма отговор - 0 т.

Тези точки се предвиждат към традиционните оценки по следната скала:
БАЛ %
ОЦЕНКА
80-100
6
60-79
5
45-59
4
25-44
3
Под 25
2
За всяка тема са определени минимум знания, които включват това, което трябва да знаят и умеят задължително. Този минимум знания се оценяват максимално с три точки, което отговаря на оценка "Добър"( 4 ), и се има предвид ограничения брой информация, съдържаща се във формулираните въпроси и задачи.

Важен момент при съставянето на тестовете бе конкретизирането на целите по теми. То служеше за основа при разработването на критерии, които позволиха да се диагностицират постигнатите резултати точно, обективно. Създадохме еталон за сравняване и оценка, доколкото предварителните поставени цели са постигнати.

За определяне на нивото на технологичните знания и умения разработихме
тестове. Те са систематизирани по теми в съответствие с целите на обучение и с основните задачи на настоящата разработка.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.