Диагностични скали. Определяне на обективността, надеждността и валидността на методиката.


Категория на документа: Педагогика


Диагностични скали. Определяне на обективността, надеждността и валидността на методиката
Първа задача портфолио по Педагогическа диагностика ШУ "Епископ Константин Преславски"
Подготвила: Нона Ив. Йотова

Диагностични скали
Педагогическата диагностика заема важно място в системата на педагогическата наука, като се базира на методологични, правни, морални, философски основания и е ефективна, когато познавателния процес е от научен тип.
Педагогическата диагностика се постига чрез диагностичния процес, а измерването е неговата основа.
Дефинираме го като систематично прeписване на числа, на всяко от множествата на наблюдения в съответствие с приети правила, така че тези числа да се вместят в границите на вариация и да характеризират качествата им.
Измерването е познавателен процес, заключващ се в сравнение на дадена величина с някакво нейно значение, прието за единица. Всяко измерване се прави по скала - съвкупност от елементи, съдържащи по - три компонента: 1. емперични обекти или свойства; 2.числа; 3.правила за отношенията между 1 и 2.
Скалата е главно средство за сбор и анализ на информация, като оптималния брой индикатори на всяка скала е между 5 и 9.
България е избрала 5 степенна скала за оценяване - от 2 до 6.
Всяка скала се характеризира с надеждност, валидност, оптимална дробност, едномерност, пропорционалност между алтернативите, равенство на интервалите, симетричнест на позициите.
Скалирането е операция, чрез която се конструират скали за изследването, минаващо през следните етапи:
1. Предварителен анализ на явленията;
2. Набелязване на външни свойства;
3. Набелязване на начало и край;
4. Анализ на това, присъщ ли е признакът на всички обекти на измерване;
5. Конструиране на скалата.
В зависимост от типа информация се използват различни видове скали: номинална, ординална, интервална, универсална...
Най-широко се използват скалите на стандартните стойности, свързани с нормално разпределение . В педагогическите и социалните изследвания e възприето всеки обект да се оценява по три съдържателни скали: когнитивна, поведенческа, афективна.
Измерването в педагогическите изследвания става най-често по следните скали:
1. Количествена (бална) скала - включва оценяваната характеристика и ред числа или категории за степен на изразеност, като скалата може да бъде без "Ключ" (само с цифри) или с "конкретен ключ"(с категории и цифри)
Пример:
Общителност: 1 2 3 4 5
Самостоятелност: 1 2 3 4 5
Сръчност: 1 2 3 4 5

2. Графична скала, разположена хоризонтално или вертикално и няма точно определени репери. Оценката може да заема всички междинни стойности.
Пример:
Дружелюбен Недружелюбен

3. Комбинирана цифрово-графична скала:
Приложения на знанията 2 3 4 5 6

Слаба средна добра мн.добра отлична
4. Скала на Л. Търстоун или скала на съжденията и принудителния избор, работеща на принципа: оценка на основа на алтернативни избори. При правилно построение едновременно съгласие е възможно само при идентични твърдения.
5. Скала на Р. Ликерт или скала на сумарните оценки, при която континуумът "да -не" и разделен на равни интервали, ординално разделени. Предлага се набор от утвърждения "Да"; "По-скоро да"; "По-скоро не"; "Не"; "Немога да отговоря". Прилага се при анализ на сложни явления.
АНИ Е: Не по-скоро не не знам по-скоро да да
Спокойна 1 2 3 4 5
Трудолюбива 1 2 3 4 5
Учтива 1 2 3 4 5

6. Скала на Л. Гутман или скалограма от строго йерархични твърдения, като съгласието с по-високото ниво означава приемане и на всички по-ниски нива:
Пример:
Какво е отношението ви към един ром?
- Може да ми е гадже;
- Може да ми е съквартирант;
- Може да ми е съученик;
- Може да ми е съгражданин;
- Не го искам в България.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностични скали. Определяне на обективността, надеждността и валидността на методиката. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.