Българското училище


Категория на документа: Педагогика


провеждат централна,а не регионална политика;
Ø Началниците на регионалните инспекторати по
образованието,а дори и експертите, работещи в тях, се
назначават от министъра на образованието и науката;
Ø Директорията на държавните училища се назначават от
министърът на образованието и науката, а директорите на
общинските училища и обслужващи звена се назначават
от началниците на регионалните инспекторати по
образованието;
Ø Няма управление на образованието на общинско ниво;
Умереният характер на централизацията у нас се изразява в
следните моменти:
Ø Директорите на училищата и обслужващите звена сами
назначават учителите и другия персонал ( пояснение: при
силно централизираните системи учителите обикновено
се назначават от управленските органи над директорите);
Ø Директорите и педагогическите съвети разполагат с
редица възможности да взимат самостоятелни решения
относно управлението на училищата, да правят известни
промени и допълнения в учебните планове, след
одобрение от регионалните инспекторати по
образованието и МОН;
Ø Предметите СИП и ЗИП изцяло се определят от
училищата;
Ø Учителите сами избират методиките и учебниците,
одобрени от МОН, по които да преподават;
Ø Училищата имат право да си осигуряват собствени
приходи;
Училищното настоятелство има много широки
възможности за местно подпомагане на образователния
процес и дейността на училището;но все пак трябва да се
има предвид, че настоятелството, макар и да работи в
тясна връзка с директора, не е орган на управление;

Началната училищна педагогика полага основите на всички науки при обучението на децата от началното училище.Освен, че се научават да четат и пишат, тук се подпомага и развитието на личностния им характер.Тук се запазва и развива детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и да придобива с радост допълнителни знания и умения, както и да спомага за израстването на детето като самостоятелно мислеща и социално отговорна личност, която се отнася към живота с ведрина, ентусиазъм и значителен обществен ангажимент.
От поведението на децата в началното училище можем да съдим за бъдещите им постъпки и действия. То спомага за доизграждане на възпитателно-образоваделната им дейност.
Чрез личностното им развитие се формират: знания, умения и
навици. Постигането на конкретните образователни задачи и цели в голяма степен зависи от общото социално-икономическо и културно развитие на дадена стана.
1.1 Българското начално образование
Понятието Образование в най-широкият смисъл представлява
всяко действие или опит, който осъществява ефект върху ума ,
характера или физическите способността на един индивид. В
технически смисъл, образованието е процес, чрез които обществото съзнателно предава натрупаните си знания , умения и ценности от едно поколение на друго.
Начално образование е първият етап от задължителното
образование. То е предшествано от предучилищна възраст или
предучилищното образование и е последвано от основното образование (прогимназиално).
В България този етап на образованието е обикновено известен
като начално образование - от I до IV клас включително и като цяло е следван от прогимназиалното - от V до VIII клас включително.То е с продължителност четири години. Училищното обучение започва на 7 години, като в първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години. Завършилите началния етап на основното образование получават удостоверение за завършен IV клас. След завършване на
четвърти клас учениците, които посещават начално училище (от I до IV клас включително), продължават своето образование или в основно,или в средно общообразователно училище.
Основните цели на началното образование са постигане на
основни нива на грамотност и аритметични умения сред всичкиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Българското училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.