Българското училище


Категория на документа: Педагогика


Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Факултет "Природни науки и образование"

Реферат по НУП

Име:Ива Властимилова Петрова

Проверил:

доц. Д-р П. Петров

Съдържание

1.Образователната система в България и началната педагогика.

1.1 Българското начално образование.

1.2 Задачи на НУП.

2.Начално училище.

3.Основни задачи на образованието в 1-4 клас.

Във всички свободно развивали се страни образователните системи се утвърждават в края на феодалното и началото на капиталистическото развитие на обществото.С развитието на съответната страна настъпват съществени промени и в нейната образователна система. Първоначално възниква частната, а след това и държавната система на образование.
Българското общество има традиционно високи образователни ценности и въпреки трудностите на прехода продължава да поддържа сравнително конкурентна образователна система. В България глобалната цел на хилядолетието в областта на образованието "Постигане на начално образование за всички" е променена на "Подобряване на основното и средното образование", защото истинският проблем у нас е не просто достъпът до образование, а достъпът до качествено образование - цел, поставена в Лисабонската стратегия и дискутирана на Световния образователен форум в Дакар през 2000 г. Този форум предвижда до 2015 г. осигуряване на качествено начално образование за децата с неравностоен социален произход и от етнически малцинства, намаляване на неграмотността с 50% и гарантиране на равни образователни възможности за двата пола.

Достъпът до образование се интерпретира и като осигурена възможност за всеки да постига измерими и валидни образователни резултати и да удовлетворява своите образователни потребности през целия си живот. Нещо повече, Световният икономически форум поставя въпроса какво образование ни е нужно в условията на новата глобална световна икономика. Дали елементарната грамотност и знания по предмети са достатъчни? Равният достъп до образователна степен на практика не е равен, ако не води до качествено образование и не дава шансове за професионална реализация.

1.Образователната система в България и началната педагогика

През 1947 г.България е обявена за народна република и системата на образование е променена.Законът за народното
образование от 1948 г. премахва частните и чуждите учебни
заведения,разширява мрежата учебните заведения,преустановява влиянието на църквата върху училището.През 1959 г. е приет нов закон за народната просвета с него се поставя като непосредствена задачата тясно обвързване на общообразователната подготовка на
учениците с производителния труд.Срокът на задължителното
обучение у нас се увеличава с този закон от 7 на 8 г.,така се
утвърждава 8-годишно задължително основно образование с прием от 7 г. възраст и 12-годишно пълно средно училище.
В България управлението е централизирано, защото то е
съсредоточено в ръцете на Министерството на образование и
науката.Централизацията се изразява в много неща , но основните черти са :
Ø Министърът а образованието и науката упражнява
контрол върху дейността на всички видове училища и
обслужващи звена;
Ø министърът на образованието и науката одобрява
учебниците по всеки предмет и за всеки клас;
Ø МОН пуска оказания, правила, методически изисквания,
одобрява учебни планове, учебни програми и др., които
трябва да се изпълняват изцяло от училищата;
Ø Регионалните инспекторати по образованието са
структури на МОН, те са органи на МОН за управление и
контрол на системата на народната просвета; теСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Българското училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.