Анализ на статия


Категория на документа: ПедагогикаВТУ - "Св. Св. Кирил и Методий"

Катедра: Педагогика

Уч. Дисциплина: Педагогика на математическата култура в детската градина

Анализ на статия

Спец: ПНУП - задочно

Математическата подготовка на децата в детската градина
Автор: Румяна Борисова
Публикувана в брой №4 година 2009 на сп. "Предучилищно възпитание"

Подготовката на децата по математика за първи клас предполага да се вземат под внимание специфичните особености на обучението при 5-6 годишните деца, да се отчетат изискванията по отношение на съдържанието, с което се работи и в двете възрастови групи. Тази подготовка включва и достигане до определено равнище на развитие на формите на познавателната дейност като възприятие, представи, мислене у всяко дете.

Основният проблем в разглежданата статия е как най- лесно както за учителя, така и за децата, да се развива пълноценната им математическа подготовка в училище, както и да се търси съгласуваност по отношение на целта на математическото обучение в детската градина и в първи клас. Специалната подготовка по математика е ориентирана преди всичко към умственото развитие на децата.

Проблемът за математическата подготовка на децата в детската градина днес, е много актуален и авторката на статията Румяна Борисова е мотивирана да го разглежда, за да докаже голямото значение на предучилищната подготовка на бъдещите ученици.

В детската градина се цели изграждане на способност у децата да се ориентират в математическата страна на действителността, да се развиват познавателните им способности ида се формират първите детски представи за числата да 10. Тъй като в първи клас се цели "въоръжаване на децата" с елементарни знания, необходими за формиране на понятията число, ред на естествените числа, аритметичните операции събиране и изваждане, тяхното осъществяване се извършва на конкретно- действена основа в детската градина.

В защита на своята изследователска теза Румяна Борисова доказва, че множественият подход, прилаган при решаването на елементарни математически задачи, благоприятства изграждането на редица умствени способности, необходими за работа в първи клас. Авторката пише още, че целта на обучението по математика при 5- 6 годишни деца се осъществява чрез определено съдържание, и че с него се поставят основите на общи математически понятия и стил на мислене. Също така според нея съвременните изисквания за повишаване на теоретичното равнище на обучението и поставянето им в съответствие с тенденциите в развитието на математиката налагат в съдуржанието на обучението в първи клас да се включат важни математически понятия като число, единица, операция, сбор, разлика и други, докато в детската градина те са група, елементарни числа и други. За да могат децата с разбиране да усвоят тези понятия в детската градина се извършва широка подготвителна работа, като с помоща на конкретен дидактически материал се разкриват свойствата, отношенията и връзките между горе споменатите понятия. Особено важна е логическата работа, която има за цел да развива правилно логическо мислене на децата още докато са в детската градина.

В разработката си г-жа Борисова стига до извода, че от особено значение за началния учител при работата му с децата е нивото на математическата им грамотност, постигната в детската градина, като например познават ли числата и цифрите им, броят ли в прав и обратен ред, броят ли през едно и две в границите на 10, както и определят ли мястото на числата в редицата на естествените числа.

Все още недостатъчно разработен остава проблемът как в психологическо и педагогическо отношение елементарните математически знания подготвят умственото развитие на 5- годишните деца за работа по математика в първи клас. По този проблем има какво още да се желае както изготвяните специализирани държавни програми по математика, така и от професионалната подготовка на учителя.

Като отрицателна практика, която понякога допускат детските учителки, е че те стимулират изпреватващо възрастта на децата чрез предозиране на познавателната информация. За да не се стига до това, е необходимо да се познава достигнатото ниво на развитие на 6-7 годишните деца.

В практиката си като учител бих използвала различни дидактични игри и упражнения, които изискват от децата умения за ориентиране в света на математиката. При обучението както на децата от детската градина, така и на първокласниците ще използвам и методите на научното познание- сравнение, обобщение, моделиране и други, а също и логическите методи- индукция, дедукция, доказателство. Положителни резултати дава комплексният подход както за практическо използване на математическите знания, така и за обогатяване и разширяване на математическите представи и понятия.

Високо оценявам и това, че в непринудено общуване с математиката на децата от детската градина се осигурява по- лек преход към новата за тях иституция- училището.

В заключение мога да кажа, че авторката Румяна Борисова е разработила и представила на нашето внимание тезата каква трябва да бъде математическата подготовка на децата в детската градина, за да могат те по лесно да се приспособят към обстановката и изискванията в училище.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на статия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.