Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
Тракийски университет - гр.Стара Загора Медицински факултет Катедра "Социални дейности" Курсова работа Тема: "Отношенията в студентската група" Дисциплина:Социална педагогика Разработил: Теодора Пенчева Тенева,фак.№232 Първи курс-редовно Съдържание: 1. Увод (3 стр.-4 стр.) 2. Студентската група като микросреда (4 стр.-5 стр.) 3. Особености на микроотношенията - роля, комуникация, експектация, идентификация (6 стр.-10 стр.) 4. Относителна самостоятелност на съдържаниета на микроотношенията (10 с

Категория на документа: Документи по Педагогика
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ - ВАРНА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ТЕМА: Диагностика на знания и умения за битово - поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по Домашен бит и техника Дипломант: Научен ръководител: ...................... ............................ ВАРНА 2011 г. Увод .........................................................................

Категория на документа: Документи по Педагогика
 ПУ"Паисий Хилендарски" Педагогически факултет Катедра "Педагогика и управление на образованието" гр.Пловдив Р е ф е р a т Фази на развитието на група и групова динамика.Примерни стандарти в домове за деца лишени от грижа. Изготвил:Елена Минкова Фак.номер: 1206538005 Специалност :Мениджмънт на социално -педагогическата работа Проверил : проф.дпсн Пламен Радев гр.Пловдив 2013 г. 1.Фази на развитието на групата и групова динамика Преди да заговорим за понятия като "развитие на група" и " групова

Категория на документа: Документи по Педагогика
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" НА ТЕМА "АРТ ТЕРАПИЯТА - НАЧИН ДА НАДНИКНЕМ И РАЗБЕРЕМ СВЕТА НА ДЕТЕТО - АУТИСТ. " Изготвил: Росица Русева Проверил:................................ I курс, спец. ИТПНО, магистър /Доц.д-р Д. Балкански/ Ф.Н: 1342074009 Съдържание: Увод.......................................................................................3 Аутизмът като психологическо състояние.........................4 Символиката и значението на цветовете.....................

Категория на документа: Документи по Педагогика
Терапия с глина: средство за изотерапия и трудотерапия Глината се явява прекрасен материал за трудотерапия и арт терапия. Днешното поколение е отраснало с пластилина, но за характера на терапевтичното действие по добрия материал е глината. Ако пластилина обикновено е твърд, глината може да бъде такава, каквато ни е нужна или мека и разкаляна, ако сме прибавили твърде много вода, или твърда и ронлива, ако водата не е достатъчно. Водата се смесва с глината с омесване с ръце, което дава допълнител

Яндекс.Метрика
92 92 100 100