Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
 МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА" ПЪРВИ КУРС, ІI СЕМЕСТЪР, УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА Тема : Моделирането в обучението по математика - Факултатив Изготвили: Проверил: 1. Емилияна Узунова - Моделирането в обучението по математика 1. Диаграмите на Ойлер-Вен. а) Проста текстова задача: Задача: За откриване на учебната година второкласниците подготвили програма. В нея участвали 12 момчета и 7 момичета. Колко деца са участвали в програмата? Момчетата- Момичета- б) Съста

Категория на документа: Документи по Педагогика
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" РЕФЕРАТ По Методика на обучението по изобразително изкуство Тема(ядро): Обект и образ Изготвил: Стела Атанасова Ганчева Специалност: ПНУП Курс: 2 Проверил: П.Панайотов Обект и образ "Изобразителното изкуство" е неделима част от съществуващата у нас разделно-предметна учебна система и заедно с учебния предмет "Музика" съставят културно-образователна област "Изкуства".Нейното образователно и възпитателно въздействие започва от най-ранна училищна възраст

Категория на документа: Документи по Педагогика
 ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧЕНИ АСПЕКТИ НА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПРОБЛЕМ 1.1.Групи деца със специални образователни потребности Образованието е една от основните ценности на съвременния свят. След като човешкият фактор е основна сила и предимство, няма как образованието да не играе съществена роля. През последните години деца със специални образователни потребности все повече влизат в общообразователните училища в контекста на цялостната промяна на отношението към детето и неговите потребности и под натиска н

Категория на документа: Документи по Педагогика
 ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ. Цели и основни принципи на логопедичната терапия. Методи, прилагани в логопедичната терапия. Екипен принцип на взаимодействие в процеса на реализиране на логопедичната терапия. Комплексност и етапност на логопедичната терапия. Видове логопедична терапия. Логопедичната терапия е специфична научно-приложна област, която под влияние на педагогическите науки у нас е била означавана като корекционно-възпитателна работа. Нейната реализация изисква компетентност, всестранна инфор

Категория на документа: Документи по Педагогика
1.1 Методичен анализ на развитието на понятията функция и вектор в часовете по математика и физика Понятието функция е едно от основните математически понятия което се използва повсеместно. Физиката борави сериозно с него, във връзка с широкото използване на математически методи за изследване при изучаването на явления от действителността. То е най-важното сред другите основни математически понятия в училищния курс по математика. Разкривайки значението на това понятие, професор А. Я. Хинчин отб

Яндекс.Метрика
92 92 100 100