Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
ЮЗУ "Неофит рилски" Факултет: "Обществено здраве и спорт" Реферат На тема: " Комуникативни нарушения при слепоглухи деца и ролята на социалния работник в екипната работа при терапията и социализацията им." По: Комуникативни нарушения Изготвил: 3 курс Специалност: "Социални дейности" Фак.номер Твърде често за слепогухите се мисли , че са напълно слепи и напълно глухи. За щастие това се среща при един сравнително малък процент от популацията на слепоглухите . Повечето слепоглухи са с остатъчно зр

Категория на документа: Документи по Педагогика
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ КУРСОВА РАБОТА ПО МОБЕЛ ТЕМИ: 1.Звук и буква "Щ"-1 клас 2.Лични местоимения-3 клас 3."Дядо и ряпа"-1 клас 4.Преразказ по приказка-3 клас Изготвил:Красимира Коева Проверил:Н.Бенин 106703 План-конспект 3 клас Тема на урока:Преразказ на приказка Цели: -формиране на начални умения за предаване на пряка реч като полупряка и авторска реч; -усъвършенстване на уменията да се преразказва текст; -възприемане и анализ на народна

Категория на документа: Документи по Педагогика
Светлана Владова №509 II курс - НУПЧЕ РЕФЕРАТ Специфични методически принципи в обучението по български език и литература в 1-4 клас Според българския тълковен речник думата "принцип" има две значения. Първото е: "Основно начало на някаква теория, политическо устройство и други подобни", а второто - "Убеждение, възглед, от който се ръководи човек" като се използва предимно в множествено число. Обучението по роден език в началните класове, както и обучението по всеки учебен предмет, се изгражда

Категория на документа: Документи по Педагогика
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Специалност: Български език и История Курс: 3 Курсова работа По Методология и методи на педагогическото изследване Тема: Анализ на въпроси от лексикон Цел: Изследване под формата на лексикон, има за цел да проследи развитието, интересите, предпочитанията и познавателната способност на деца от 9 годишна възраст. Съдържание на въпросите. 1. Самопознание * Как се казваш? * Къде живееш? * На колко години си? * Къде учиш? * Кой клас си? 2. Лични предпочитания *

Категория на документа: Документи по Педагогика
 Курсова работа Тема: Социална работа в сферата на трудовата заетост Съдържание: 1. Въведение 2. Същност, нормативна база и основни понятия 3. Органи за управление на системата за насърчаване на заетостта 4. Финансиране на активната политика по заетостта 5. Посреднически услуги по заетостта 6. Програми и мерки за насърчаване на заетостта 7. Литература Трудовата заетост е самостоятелна сфера на обществения живот и представлява система в рамките на социалната сфера. Част от дейностите, осъществяв

Яндекс.Метрика
92 92 100 100