Творчески задачи


Категория на документа: ПедагогикаЗадачите с оглед на развитие на мисленето се делят на невербални и конвергентни. Конвергентно мислене означава последователно, логическо, еднопосочно. Конвергентните задачи са "типови" задачи, които имат за цел овлавяването на определен алгоритъм за решение. Системата от тези задачи се състои от три части: първата част е свързана с такива задачи, от които учениците могат да се научат как да ги решават. Втората част е свързана със задачи за фронтална работа, които целят развитието и затвърдяването на интелектуалните умения. Третата част включва сложни типови задачи за индивидуална работа.

3. Класификация на задачите по български език (общи аспекти)

В обучението по български език, за да се формират езиковите понятия и да се осмислят езиковите закономерности, се изпълняват различни фонетични, морфологични, синтактични, лексикални и стилистични задачи. Езиковите задачи, от своя страна, служат за разбиране на теорията, за нейната проекция в практически план, т.е. в речта. Най-популярни и познати в областта на методиката на обучение по български език са следните класификации:
* Класификация според лингвистичната наука, към която принадлежат задачите - задачи от областта на фонетиката (фонетични задачи), задачи от областта на морфологията (морфемни задачи, свързани с морфемите; морфологични задачи, свързани с думите), задачи от областта на лексикологията (лексикални задачи, свързани със семантиката на думата), задачи от областта на синтаксиса (синтактични задачи, отнасящи се до главни и второстепенни части на изречението, както и до видове изречения по цел на изказване - съобщителни, въпросителни, подбудителни и възклицателни, и по състав - прости и сложни), задачи от областта на стилистиката (стилистични задачи, свързани с правилната употреба на езиковите средства в различни стилове). Съществуват и комбинирани задачи, които включват компоненти от различни дялове.
* Проблемно-съдържателна класификация на задачите, която включва - задачи за изясняване на лексикалното и граматичното значение на изучаваните части на речта, задачи за изясняване на значението на частите на изречението и на самите изречения, задачи за изясняване на думата като елемент от речниковия състав на езика, задачи за изясняване на граматико-стилистичната роля на думите и словосъчетанията, задачи за разкриване на връзката между основните граматични понятия.

4. Творчески задачи

В обучението по български език творческите задачи могат да обхващат различни езикови нива и тяхното съдържание може да изисква съставяне на думи чрез замяна на букви и срички и изясняване на уместната им употреба в речта. Могат да се съставят текстове по картина, по преживяно или наблюдавано и т.н. Приложени по този начин, езиковите задачи предполагат активна мисловна дейност на учениците, която изисква речева изява съобразно ситуацията на общуване. В часовете по български език се застъпват такива езикови задачи, а учениците добре се справят с тях. Много често с възлагането на такива задачи се изисква съставяне на текстове от учениците.

Упражненията от творчески характер дават възможност на учениците да приложат знанията си в нови условия. За да бъдат ефективни, творческите задачи трябва да отговарят на някои общоприети изисквания:
- Учениците трябва да изпълняват задачите целенасочено, т.е. да знаят към какво се стремят;
- По съдържание, времетраене и организация упражненията трябва да отговарят на всички дидактически изисквания, което означава, че трябва да са достъпни, трудността им постепенно да нараства и да се индивидуализират, ако е необходимо;
- Упражненията да се провеждат редовно и системно, тъй като, за да се формират умения и навици, са необходими продължителни упражнения.

Едно от важните средства за поддържане интереса на учениците е постоянното разнообразяване на упражненията и по отношение на учебното съдържание, и по отношение на организацията и времетраенето им.

Творческите задачи имат за цел да осигурят пренос на конкретни речеви умения, тяхното съхраняване, упражнение и усъвършенстване. Обикновено творческите задачи, изискващи съставянето на текст, предполагат осигуряването на достатъчно време за изпълнение. Именно затова използването на творчески задачи като иновация в обучението по български език е по-подходящо в обоощителните и преговорните уроци, както и в уроците за приложение на изученото в речевата практика.

Съвременното образование обединява наука и изкуство с цел възпитаване чрез взаимодействие и творчество в съвременни условия. В резултат на това разбиране се променя предметът на педагогическата дейност за подготовката на педагогическите кадри. В процеса на творческо развитие на ученика са от значение емоционалните стимули, които използва учителят, тъй като те съдействат за синхронизиране на ситуацията с преживяванията му като отражение в неговия опит за творчество. Много е важно да се подкрепят ценностите на ученика и същевременно да се изграждат необходимите елементи на образователните ценности. Известно е, че у децата, при които е подкрепяна самостоятелността и творческото мислене, се наблюдава отвореност към нови идеи, по-голяма заинтересованост. Децата са по-упорити да работят по-продължително и често.

Всъщност детското творчество е необятно. Понякога децата влагат много дълбок смисъл в своите произведения, но за възрастните е трудно да го разберат. Понякога детските рисунки изразяват толкова много неща. Чрез творчеството учениците изразяват себе си и представата си за заобикалящия ги свят. Затова творчеството заема много важна роля в живота им.

5. Заключение

Творчеството се явява много важна част от живота на малки и големи. А ролята на творческите задачи е от изключително значение. Чрез тези задачи учениците разиват своето мислене, усъвършенстват се, подобряват компетенциите си.

6. Използвана литература

Бал 1990: Балл, Г. А. Теория учебных задач. Москва.
Димчев 1993: Димчев, К. Работа с тестови задачи по български език. - Български език и литература, № 3.
Лернер 1977: Лернер, И. Я. Познавателната самостоятелност на учениците и организацията на учебния процес. - В: Познавателната самостоятелност на учениците (Съст. П. Петров и И. Лернер). София.
Наполнова 1972: Наполнова, Т. В. Познавателные задачи в обучении русскому языку. Москва.
Савенков 1997: Савенков, А. Задачи для развития конвергентного мышления. - Начальная школа, № 6.
Савова 1977: Савова, К. Място на познавателните задачи при обучението по български език в средния курс. - В: Познавателната самостоятелност на учениците. София.
Фридман 1977: Фридман, Л. М. Логико-психологической анализ школьных учебных задач. Москва.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Творчески задачи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.